برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1352 100 1

Reproach

/rɪˈproʊt͡ʃ/ /rɪˈprəʊt͡ʃ/

معنی: سب، ننگ، سرزنش، مذمت، رسوایی، ملامت، طعنه، عیب جویی، توبیخ، سرکوفت، سرکوفت دادن، طعنه زدن، ملامت کردن، عیب جویی کردن از، سرزنش کردن، خوار کردن
معانی دیگر: عیبجویی کردن، گله کردن، نکوهیدن، (نادر) بی آبرو کردن، آبروریزی کردن، موجب شرمندگی بودن یا شدن، نکوهش، تواژ، بیغار، شرمندگی، مایه ی ننگ، توبی

بررسی کلمه Reproach

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: reproaches, reproaching, reproached
(1) تعریف: to express disapproval of or disappointment with (someone); censure.
مترادف: blame, chide, rebuke, reprehend, reprove
مشابه: admonish, berate, castigate, censure, criticize, fault, reprimand, scold, upbraid

- She said nothing the last time he forgot their date, but this time she reproached him for it.
[ترجمه ترگمان] آخرین باری که تاریخ آن‌ها را فراموش کرد چیزی نگفت، اما این بار او را به خاطر آن سرزنش کرد
[ترجمه گوگل] او آخرین بار گفت که او تاریخ خود را فراموش کرده است، اما این بار او او را به خاطر او تحقیر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to bring disgrace upon; be a source of shame to.
مترادف: disgrace, dishonor, shame
مشابه: brand, discredit, stigmatize

- His betrayal of his platoon reproached him for years.
[ترجمه ترگمان] خیانت او برای سال‌ها او را سرزنش می‌کرد
[ترجمه گوگل] خیانت وی از جوخه او سالها او را سرزنش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: reproachable (adj.), reproachably ( ...

واژه Reproach در جمله های نمونه

1. zarry stung him with sharp reproach
زری با سرزنش شدید او را آزار داد.

2. It was a jest rather than a reproach.
[ترجمه ترگمان]این شوخی بیش از یک سرزنش بود
[ترجمه گوگل]این یک جرثقیل بود، نه خیانت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. 'You don't need me,' she said quietly, without reproach.
[ترجمه ترگمان]به آرامی و بدون سرزنش گفت: تو به من احتیاج نداری
[ترجمه گوگل]'شما به من نیاز ندارید،' او گفت: بی سر و صدا، بدون سرزنش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He gave Helen a look of bitter reproach.
[ترجمه ترگمان]نگاهی ملامت باری به هلن انداخت
[ترجمه گوگل]او به هلن نگاهی به تلخ تلخ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Do not reproach yourself, it was not your fault.
[ترجمه ترگمان]خودت را سرزنش نکن، تقصیر تو نبود
[ترجمه گوگل]خودت را سرزنش نکن، گناه تو نیست
[ترجمه شما] ...

مترادف Reproach

سب (اسم)
abuse , insult , curse , blame , reproach , reproof
ننگ (اسم)
shame , scandal , reproach , dishonor , attainder , infamy , stain , opprobrium , smirch , stigmatism
سرزنش (اسم)
snub , vituperation , blame , reproach , reproof , raillery , remonstrance , railing , rebuke , scolding , twit , condemnation , chiding , disapprobation , sarcasm , conviction , demerit , deprecation , reprimand , reprehension
مذمت (اسم)
blame , reproach , scorn , disapproval , blaming , disapprobation
رسوایی (اسم)
ignominy , scandal , reproach , dishonor , disgrace , infamy , blatancy , flagrance , flagrancy , notoriety , calumny , disrepute , opprobrium , odium
ملامت (اسم)
reproach , reproof , rebuke , brush , call-down
طعنه (اسم)
invective , reproach , reproof , lash , quip , scoff , irony , jape , rebuke , twit , expostulation , sarcasm , jeer , jest , call-down , brush-off , taunt , satire , lashing
عیب جویی (اسم)
reproach , denunciation , criticism , cavil
توبیخ (اسم)
vituperation , reproach , talking to , raillery , rail , reprimand
سرکوفت (اسم)
reproach , rebuke
سرکوفت دادن (فعل)
reproach , rebuke
طعنه زدن (فعل)
reproach , quip , taunt , needle
ملامت کردن (فعل)
blame , reproach , rebuke , upbraid , reprove , call down
عیب جویی کردن از (فعل)
blame , reproach
سرزنش کردن (فعل)
snub , snap , blame , reproach , haze , censure , trounce , rebuke , berate , scold , upbraid , chide , twit , reprove , call down , taunt , jack , objurgate , dispraise , vituperate , reprimand , reprehend , tongue-lash
خوار کردن (فعل)
debase , abuse , affront , insult , shame , reproach , dishonor , humiliate , disgrace , blemish , profane , attaint , asperse , defame , discredit , smirch , stigmatize

معنی عبارات مرتبط با Reproach به فارسی

احساس گناه، سرزنش خود، ندامت، پشیمانی، ملامت نفس
سخن سرزنش امیزیا ننگ اور

معنی کلمه Reproach به انگلیسی

reproach
• reproof, accusation, blame; act of admonishing, act of rebuking; cause for placing blame, cause for admonition
• blame, accuse; reprove, rebuke, admonish; censure, condemn; cause discredit, cause disgrace
• if you express reproach, you indicate to someone that you are sad and disappointed about something they have done; a formal word.
• if you reproach someone, you tell them sadly they have done something wrong; a formal word.
• if someone is beyond reproach or above reproach, their behaviour has been so good that they cannot be criticized; a formal word.
term of reproach
• words of disgrace, words of scolding

Reproach را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
سرزنش، ملامت
یوسف صابری
دعوا کردن کسی
Criticize
ملامت کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reproach
کلمه : reproach
املای فارسی : رپرچ
اشتباه تایپی : قثحقخشزا
عکس reproach : در گوگل

آیا معنی Reproach مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )