برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1328 100 1

radical

/ˈrædəkl̩/ /ˈrædɪkl̩/

معنی: ریشه، اصل، بنیان، رادیکال، طرفدار اصلاحات اساسی، ریشگی، سیاست مدار افراطی، بن رست، علامت رادیکال، قسمت اصلی
معانی دیگر: ریشه ای، بنیادی، شالوده ای، ریشه برانداز، افراط گرای، بنیاد شکن، تندرو، (گیاه شناسی) وابسته به ریشه، وابسته به ریشه ی واژه، واج بنیادی، (با r بزرگ) وابسته با احزاب و دستجات تندرو، ریشه گرای، معتقد به تغییرات بنیادی، عضو دستجات تندرو، (ریاضی) ریشه، ریشه ی جبری عدد، رجوع شود به: radical sign

بررسی کلمه radical

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of or relating to roots, origins, or fundamental characteristics; basic.
مترادف: basic, elemental, essential, foundational, fundamental
مشابه: bottom, constitutional, deep, deep-seated, important, inherent, intrinsic, primal, profound, ultimate, vital

- There are radical differences between these two systems of government.
[ترجمه ترگمان] تفاوت‌های اساسی بین این دو سیستم حکومت وجود دارد
[ترجمه گوگل] این دو سیستم حکومتی اختلاف اساسی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: extreme or complete, as a particular action or behavior.
مترادف: absolute, complete, drastic, extreme, profound, thoroughgoing, total
متضاد: moderate, superficial
مشابه: comprehensive, deep, extensive, revolutionary, severe, sweeping, thorough, ultra, universal, unmitigated, unqualified, utter

- The parents' divorce brought about a radical change in the lives of the children.
[ترجمه ترگمان] طلاق والدین منجر به تغییر اساسی در زندگی کودکان شد
[ترجمه گوگل] طلاق والدین موجب تغییرات اساسی در زندگی کودکان شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- H ...

واژه radical در جمله های نمونه

1. The tendency to be vicious and cruel is a radical fault.
گرایش به شرارت و ظلم، اشتباه اساسی است

2. We observe that the interest in radical views is beginning to subside.
شاهد آن هستیم که علاقه به نظرات افراطی رو به کاهش است

3. Because Richard was a radical, the Conservative Party would not accept him as a candidate.
حفظ محافظه کار به دلیل اینکه "ریچارد" یک شخص تندرویی بود، او را به عنوان کاندیدا نپذیرفت

4. radical changes in my life
تغییرات بنیادی در زندگی من

5. radical tubers
تکمه‌های ریشه‌ی گیاه

6. a radical politician
سیاست مدار افراط گرای

7. a radical principle
یک اصل اساسی

8. a radical verb form
شکل بنیادی فعل

9. the radical faction in our party
دسته‌ی تندروها در حزب ما

10. an uncritical acceptance of radical ideas
پذیرش نسنجیده‌ی عقاید افراط آمیز

11. The professor's a radical in politics but a conservative dresser.
[ترجمه ترگمان]استاد در سیاست، اما یک کمد محافظه کارانه است
[ترجمه گوگل]استاد رادیکال در سیاست بلکه یک محافظ محافظه ک ...

مترادف radical

ریشه (اسم)
base , stub , germ , ammonium , root , stem , radical , pedigree , background , genesis , theme , germination , stump
اصل (اسم)
point , quintessence , inception , principle , real , maxim , axiom , germ , origin , root , stem , radical , element , strain , authorship , provenance , fatherhood , paternity , mother , motif , principium , rootstock
بنیان (اسم)
valence , valency , basis , root , radical , foundation , radicle , warp and woof
رادیکال (اسم)
radical
طرفدار اصلاحات اساسی (اسم)
radical
ریشگی (اسم)
radical
سیاست مدار افراطی (اسم)
radical
بن رست (اسم)
radical
علامت رادیکال (اسم)
radical
قسمت اصلی (اسم)
radical

معنی عبارات مرتبط با radical به فارسی

(ریاضی) علامت رادیکال، نشان ریشه، علامت جذر
ریشه با بنیان اسیدی، رادیکال اسیدی
(شیمی - اتم یا مولکولی که لااقل دارای یک الکترون بی جفت و آزاد می باشد) بنیان آزاد، الکترون آزاد، ریشگی آزاد

معنی radical در دیکشنری تخصصی

radical
[شیمی] رادیکال ، بنیان
[نساجی] بنیان - رادیکال
[ریاضیات] رادیکال
[ریاضیات] محور اصلی
[آمار] محور اصلی
[ریاضیات] محور اصلی دو دایره
[ریاضیات] مرکز اصلی
[ریاضیات] عبارت رادیکالی، عبارت ریشه گیری
[ریاضیات] ایده آل رادیکال
[شیمی] بازدارنده رادیکالی
[شیمی] آغازگر رادیکالی
[شیمی] بسپارش یونی رادیکال
[ریاضیات] رادیکال حلقه
[ریاضیات] ریشگی یک ایده آل، رادیکال ایده آل
[شیمی] ریشه با بنیان اسیدى ، رادیکال اسیدى
[زمین شناسی] ترکیب بنیان ،ترکیب رادیکال
[شیمی] رادیکال آزاد
[پلیمر] ...

معنی کلمه radical به انگلیسی

radical
• person with extreme political views; root of a number (mathematics)
• having extreme political views; fundamental, pertaining to a root; advocating complete reform
• radical refers to things that affect or relate to the most important, basic qualities of a situation or thing.
• someone who is radical believes that there should be great changes in society and tries to bring about these changes. adjective here but can also be used as a count noun. e.g. ...a new group of radicals who turned against the established social order.
radical argument
• extreme claim, fanatical claim
radical change
• 180 degree shift in thinking, extreme change
radical error
• major mistake, grave error
radical islam
• fundamental islam
radical sign
• sign placed before a number indicating that a root is to be extracted (mathematics)
acid radical
• acid molecule remnant once the acidic hydrogen has been removed; radical created from an acid by loss of one or more hydrogen ions
alkyl radical
• any of a series of univalent groups that are derived from aliphatic hydrocarbons, alkyl group (chemistry)
settler radical
• extremist that seeks to settle in the west bank or gaza for political reasons

radical را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وریا زندی
ریشه
Ali M
بنیادین
میلاد علی پور
متعصّب، دوآتیشه
ali
افراطی
Toomaz
انتقادی
ebi
[سیاست]
تندگرا ، تندرو گرا ، افراطی


[فناوری]
پر شتاب
میثم علیزاده
●تندرو( در سیاست)
● اساسی، بنیادی
●دلچسب
محمد جواد
radical difference : تفاوت اساسی و بنیادی
نیما سبزواری
کسی که خیلی دلش میخواد حکومت و دولت عوض شه
عباس نعمتی فر
(ایده و فکر) بدیع و متفاوت (با تأثیرات زیاد)
He has put forward some very radical ideas.
a radical approach to education
a radical solution to the problem
radical proposals

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی radical
کلمه : radical
املای فارسی : رادیکال
اشتباه تایپی : قشیهزشم
عکس radical : در گوگل

آیا معنی radical مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )