برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1325 100 1

rascal

/ˈræskl̩/ /ˈrɑːskl̩/

معنی: شخص پست، ادم حقه باز، ادم رذل
معانی دیگر: آدم رذل، سفله، ناکس، بی شرف، نابکار، (به شوخی - خطاب به بچه یا دوست) شیطون، زنکه، مردکه، ناقلا، تخس، بدجنس، (قدیمی) عامی، جزو توده ی مردم، پست فطرت

بررسی کلمه rascal

اسم ( noun )
(1) تعریف: one who is unscrupulous or dishonest; villain; scoundrel.
مترادف: blackguard, knave, rogue, scoundrel, villain
مشابه: cad, wretch

- That rascal cheated me out of my money!
[ترجمه ترگمان] اون عوضی منو گول زد
[ترجمه گوگل] این غارتگر من را از پول من فریب داد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: one that is mischievous; scamp.
مترادف: devil, imp, scamp
مشابه: caution, monkey, rogue, terror

- That little dog can be such a rascal!
[ترجمه ترگمان] این سگ کوچولو می تونه یه عوضی باشه
[ترجمه گوگل] این سگ کوچک می تواند چنین گریزی باشد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه rascal در جمله های نمونه

1. a lowdown rascal
رذل پست فطرت

2. If I ever catch the rascal I'll really wallop him!
[ترجمه ترگمان]اگر من او را دستگیر کنم او را کتک خواهم زد!
[ترجمه گوگل]اگر من تا به حال گریز را بگیرم، او واقعا او را می بندد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She called him a rascal and at that he bridled up.
[ترجمه ترگمان]او را یک رذل و بی‌سروپا صدا زد که او هم از آن استفاده کرد
[ترجمه گوگل]او او را گول زدن نامید و در آن او برافروخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He showed himself a dishonest rascal.
[ترجمه ترگمان]اون خودش رو یه آدم رذل و متقلب نشون داد
[ترجمه گوگل]او خود را یک گریزکار نادرست نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She was ruined by a rascal.
[ترجمه ترگمان]یه عوضی داغون شده بود
[ترجمه گوگل]او توسط یک گریخته ویران شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنو ...

مترادف rascal

شخص پست (اسم)
carl , rascal
ادم حقه باز (اسم)
rascal , charlatan , mountebank
ادم رذل (اسم)
scamp , limmer , rascal , rapscallion , knave , scallywag , scalawag

معنی کلمه rascal به انگلیسی

rascal
• villain, scoundrel, rogue; mischievous person or animal
• if you refer to a man or a child as a rascal, you mean that they behave badly or dishonestly, but in a way which does not really make you angry.

rascal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
شیطون و ناقلا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rascal
کلمه : rascal
املای فارسی : رسکل
اشتباه تایپی : قشسزشم
عکس rascal : در گوگل

آیا معنی rascal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )