برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1347 100 1

real world

واژه real world در جمله های نمونه

1. Books were a form of escapism from the real world.
[ترجمه ترگمان]کتاب‌ها شکلی از دنیای واقعی بودند
[ترجمه گوگل]کتاب ها نوعی فرار از دنیای واقعی بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As a student you're cocooned against/from the real world.
[ترجمه ترگمان]به عنوان دانش‌آموزی که شما را از دنیای واقعی جدا می‌کنید
[ترجمه گوگل]به عنوان یک دانش آموز شما در برابر / از دنیای واقعی متمایل هستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the real world things don't always happen like they do in books.
[ترجمه ترگمان]در دنیای واقعی همیشه این اتفاق نمی‌افتد که آن‌ها در کتاب‌ها چه کار می‌کنند
[ترجمه گوگل]در دنیای واقعی همواره اتفاق نمی افتد، همانطور که در کتاب ها انجام می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The fashion world does not mind what the real world thinks.
[ترجمه ترگمان]دنیای مد اهمیتی ندارد که دنیای واقعی چه فکر می‌کند
[ترجمه گوگل]دنیای مد نمی داند که دنیای واقعی فکر می کند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه real world به انگلیسی

real world
• if you talk about the real world, you are referring to the world and life in general, usually in contrast to a particular person's own life or ideas when these seem untypical or unrealistic.

real world را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا خسروی
واقعی

برای مثال:

real-world needs

نیازهای واقعی
محمدرضا خسروی
واقعی

مثال: real-world crisis

بحران واقعی
محدثه فرومدی
دنیای واقعی، جهان راستین
Mohammed hosein
زندگی واقعی
محمد مصطفایی
واقعی، دنیای واقعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی real world مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )