برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1352 100 1

reason

/ˈriːzən/ /ˈriːzən/

معنی: علت، خرد، مورد، موجب، مناسبت، ملاک، عذر، عقل، شعور، دلیل، عاقلی، خوشفکری، سبب، عنوان، مایه، استدلال کردن، دلیل و برهان اوردن، محاجه کردن، دلیل استدلال کردن
معانی دیگر: فرنود، انگیزه، محرک، رون، قدرت استدلال، منطق، تدبیر، دلیل و برهان آوردن، حرف حساب زدن، فرنود آوردن، اندیشیدن، تعقل کردن، فراکافت کردن، تدبیر کردن، (با : into یا out of) مجاب کردن، (با استدلال) قانع کردن، متقاعد کردن

بررسی کلمه reason

اسم ( noun )
عبارات: by reason of, within reason
(1) تعریف: a basis for explaining or justifying a belief, action, opinion, or event.
مترادف: cause, ground, rationale
مشابه: argument, case, foundation, motive, occasion

- Traffic was the reason that she was late this morning.
[ترجمه محمد رضا میثمی] ترافیک دلیل تأخیر امروز صبح او بود.
|
[ترجمه ترگمان] ترافیک به این دلیل بود که امروز صبح دیر کرده بود
[ترجمه گوگل] ترافیک دلیل آن بود که او امروز صبح دیر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I'm sure he has a reason for being upset.
[ترجمه Melissa] من مطمئنم که او دلیلی برای ناراحتی خود دارد
|
[ترجمه فاطمه] من مطمئنم او دلیلی برای ناراحت بودن دارد
...

واژه reason در جمله های نمونه

1. reason defines mankind
ویژگی انسان عقل است.

2. reason distinguishes man from beasts
عقل انسان را از حیوان مشخص می‌کند.

3. reason rather than emotion forms the main basis of his marriage
شالوده‌ی اصلی زناشویی او بر عقل استوار است نه بر احساسات.

4. reason ruled his fear
عقل ترس او را مهار کرد.

5. by reason of insanity
به خاطر جنون

6. plain reason operates in the mind of this learned hearer
عقل سلیم در مغز این شنونده‌ی دانشمند کنشور است.

7. the reason wherefore hassan came
دلیل اینکه حسن آمد (علت آمدن حسن)

8. the reason why he died is unknown
علت اینکه چرا مرد معلوم نیست (علت مرگ او معلوم نیست).

9. the reason why he lost
علت باخت او

10. the reason why he shouldn't have gone
علت اینکه چرا نباید می‌رفت

11. (the) reason why
1- علت،دلیل

12. by reason of
به دلیل،به واسطه‌ی

13. idealized reason
خرد مینونده،استدلال آرمان گر ...

مترادف reason

علت (اسم)
defect , cause , reason , motive , drawback , disease , shortcoming
خرد (اسم)
understanding , reason , intelligence , brain , mind , wisdom , intellect , nous
مورد (اسم)
case , occasion , reason , instance , proper place , proper time , salvo
موجب (اسم)
cause , reason , motive , inducement
مناسبت (اسم)
connection , reason , motive , urge , relation , relationship , persuasive , rapport
ملاک (اسم)
support , ground , reason , criterion , proof , exemplar , pattern , sample , landowner , landlord , landholder
عذر (اسم)
reason , excuse , pretext , plea , subterfuge , stall , put-off , salvo
عقل (اسم)
reason , mind , wisdom , intellect , nous , wits , sapience
شعور (اسم)
sense , reason , limen , mother wit
دلیل (اسم)
reason , proof , testimony , sake , symptom
عاقلی (اسم)
reason , sanity , wise behavior
خوشفکری (اسم)
reason , sanity , soundness , robustness
سبب (اسم)
occasion , ground , account , cause , reason , motive
عنوان (اسم)
way , address , cause , reason , motive , head , excuse , manner , title , superscription , heading , caption , headline , pretext , method , capitulary , fashion , salvo , lemma
مایه (اسم)
stock , principal , reason , ferment , amount , tonality , source , capital , funds , vaccine , whey , yeast , key , leaven
استدلال کردن (فعل)
reason , argue , ratiocinate
دلیل و برهان اوردن (فعل)
bate , reason
محاجه کردن (فعل)
reason
دلیل استدلال کردن (فعل)
reason

معنی عبارات مرتبط با reason به فارسی

(کسی را) سرعقل آوردن، (با استدلال) قانع کردن
همینجوری
دلیلی که بوسیله ان کسی چیزی رابرای خودثابت کندیاپیش خودبفهمد
خرد مینونده، استدلال آرمان گرایانه
مطابق با عقل و منطق
دیوانه شدن، عقل خود را از دست دادن
غیرعاقلانه، غیرمنطقی، بی حساب و کتاب
(پس از no یا without و غیره) حساب و کتاب، معنی و ترتیب
منطقی بودن، با عقل جور در آمدن، عاقلانه بودن
ازعقل ناقص، بیخرد
محقانه، به دلیل قانع کننده

معنی reason در دیکشنری تخصصی

reason
[صنایع غذایی] دلیل ، سبب ، علت ، عقل ، خرد ، شعور ، استدلال کردن ، دلیل
[فوتبال] دلیل
[حقوق] استدلال کردن، استنتاج کردن، دلیل، شعور، عقل
[نساجی] دلیل - برهان - علت
[ریاضیات] برهان، دلیل، دلیل آوردن
[حقوق] دلایل حکم، اسباب موجه حکم
[ریاضیات] دلیل اساسی
[ریاضیات] به این ترتیب
[ریاضیات] بدین جهت
[ریاضیات] اصل دلیل غیر کافی، اصل عدم کفایت دلیل
[حقوق] سفیه، ناقص العقل

معنی کلمه reason به انگلیسی

reason
• cause, basis for action; intelligence, sense
• think, consider logically; support a claim with reasons, justify by giving reasons; argue, claim
• the reason for something is the fact or situation which explains why it happens or exists.
• you use reason to say that you believe or feel something and that there are definite facts or situations which cause you to believe it or feel it.
• reason is also the ability people have to think and make judgements.
• if you get someone to listen to reason, you persuade them to listen to sensible arguments and be influenced by them.
• if you reason that something is the case, you decide after careful and logical thought that it is the case.
• without rhyme or reason: see rhyme.
• if you reason with someone, you try to convince them of something using logical arguments.
reason that
• claim that -, argue that -
age of reason
• the enlightenment, 18th-century philosophical movement that emphasized the use of scientific inquiry and reason (most commonly associated with locke, descartes, newton, and rousseau)
bereft of reason
• without reason, lacking common sense
beyond the bounds of reason
• irrational, illogical
bring to reason
• influence someone so that they will act rationally, bring to one's senses
concrete reason
• reason which is not abstract, material reason
for a reason
• not in vain, not for nothing, not for free, not accidental, with a purpose
for no apparent reason
• due to no obvious reason
for no reason
• without any reas ...

reason را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Puzzling
معما
aaa
راین
r�yan
رای ن در واژه های "چرا(چ رای یا را=به چه دلیل)" و یا "زیرا(زی رای =به دلیل)
دانیال
بهانه، بهانه دادن مثل: give me a reason
جمالی
دلیل
Aftab
خرد؛ استدلال کردن
silver girl
دلیل..بهانه...علت
M
پیشنهاد
M
پیشنهاد
Sajjad
دلیل، علت
میلاد علی پور
فکر کردن
yasna
دلیل
عرشیابابازادده
دلیل ، زیرا،چون،بخاطر اینکه
k lover
منطقی فکر کردن
متین خدایی
(با استدلال ) قانع کردن
افشین صبحگاهی
علت ،دليل ، بيانيه، توضيح
What is the reason for your communication
with others?
دلیل خشونت ارتباطی ( کلامی، ناراحت كننده )شما با دیگران چیست؟

میلاد علی پور
معتقد بودن، دلیل آوردن، با خود گفتن
tinabailari
دلیل ، علت ، سبب ، منطق
the reason I called was to ask about the plans for Saturday
دلیل اینکه زنگ زدم این بود که در مورد برنامه های شنبه سوال کنم🏆
ریاضی 89 ، انسانی 85
Hosseon
عقل و خرد
یوسف صابری
عقل معاش
عقل جزئی
(در عرفان و کلام)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reason
کلمه : reason
املای فارسی : ریسن
اشتباه تایپی : قثشسخد
عکس reason : در گوگل

آیا معنی reason مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )