برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1287 100 1

rebellious

/rəˈbeljəs/ /rɪˈbelɪəs/

معنی: سرکش، متمرد، عاصی
معانی دیگر: شورشی، یاغی، عصیانگر، نافرمان، کله شق، برمخ، شورشگرانه، تمردآمیز، عصیان آمیز، (جانور) چموش، توسن، سرپیچ، بدلگام

بررسی کلمه rebellious

صفت ( adjective )
مشتقات: rebelliously (adv.), rebelliousness (n.)
(1) تعریف: unwilling to accept one's situation or submit to the will of others.
مترادف: insurgent, rebel
متضاد: patient, resigned, submissive, tolerant
مشابه: lawless, mutinous, revolting, revolutionary, riotous, seditious, subversive, traitorous, treasonable

- The others tolerated the injustices, but she was rebellious.
[ترجمه ترگمان] دیگران بی‌عدالتی‌ها را تحمل می‌کردند، اما او سرکش بود
[ترجمه گوگل] دیگران بی عدالتی را تحمل کردند اما شورشگر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: resisting what is conventional or restrictive.
متضاد: conventional
مشابه: antisocial, bohemian, contumacious, defiant, insubordinate, lawless, rebel, recalcitrant, resistant, resistive, unconventional

(3) تعریف: unruly; unmanageable.
مترادف: unmanageable, unruly
مشابه: contumacious, defiant, disobedient, incorrigible, obstreperous, recalcitrant, refractory, riotous, uncontrollable, undisciplined, wayward, wild

(4) تعریف: of or characteristic of a rebellion or rebels.
مشابه: rebel

- rebellious forces
[ترجمه ...

واژه rebellious در جمله های نمونه

1. rebellious speeches
نطق‌های تمردآمیز

2. a rebellious student
دانش آموز کله شق

3. two rebellious groups
دو دسته شورشی

4. He has always had a rebellious streak .
[ترجمه ترگمان] اون همیشه یه رگه یاغی داره
[ترجمه گوگل]او همیشه یک رشته سرکش داشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The rebellious troops attempted to subvert the present government.
[ترجمه ترگمان]نیروهای انقلابی تلاش کردند دولت کنونی را تضعیف کنند
[ترجمه گوگل]سربازان شورشی سعی کردند دولت فعلی را نابود کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The rebellious officers, having seized the radio station, broadcast the news of the overthrow of the monarchy.
[ترجمه ترگمان]افسران شورشی که ایستگاه رادیویی را تصرف کرده بودند، خبر سقوط سلطنت را پخش کردند
[ترجمه گوگل]افسران مظنون، با ضبط ایستگاه رادیویی، اخبار سرنگونی سلطنت را پخش کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف rebellious

سرکش (صفت)
wanton , randy , restive , stubborn , arrogant , rebellious , disobedient , indomitable , rebel , recalcitrant , turbulent , contumacious , froward , unyielding , insubordinate , refractory , indocile , malignant , hard-mouthed , irrepressible , inelastic , malcontent , rowdy
متمرد (صفت)
wayward , unruly , intractable , rebellious , disobedient , fractious , contumacious , malignant , malcontent
عاصی (صفت)
rebellious , disobedient , sinful , peccable

معنی کلمه rebellious به انگلیسی

rebellious
• seditious, mutinous, resisting or challenging authority
• a rebellious person does not want to behave in the way that other people think they should.
• people who oppose the decisions of their leaders can be referred to as rebellious.

rebellious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صادق جباری
جسورانه
D.R
سرکشی ،شورش ،
شیوا
سرکش
محمد پویا
سرکشانه
فردین
کله شق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rebellious
کلمه : rebellious
املای فارسی : ربللیوس
اشتباه تایپی : قثذثممهخعس
عکس rebellious : در گوگل

آیا معنی rebellious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )