برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1290 100 1

reentry

بررسی کلمه reentry

اسم ( noun )
حالات: re-entries, reentries
(1) تعریف: an act of entering again.

(2) تعریف: the return of a spacecraft or rocket into the earth's atmosphere.

(3) تعریف: legal repossesion under a right reserved in an earlier property transaction.

واژه reentry در جمله های نمونه

1. The house has been barred and bolted to prevent re-entry.
[ترجمه ترگمان]خانه مسدود شده‌است و چفت شده‌است تا از ورود مجدد جلوگیری شود
[ترجمه گوگل]خانه برای جلوگیری از ورود مجدد به خانه مجاز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The capsule gets very hot on re-entry.
[ترجمه ترگمان]کپسول به محض ورود دوباره گرم می‌شود
[ترجمه گوگل]کپسول در ورود مجدد بسیار داغ می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The station would burn up on re-entry into the earth's atmosphere.
[ترجمه ترگمان]ایستگاه به جای ورود به اتمسفر زمین در حال سوختن بود
[ترجمه گوگل]این ایستگاه در هنگام ورود مجدد به فضای زمین سوزانده خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She feared she would not be granted re-entry into Britain.
[ترجمه ترگمان]او می‌ترسید که از ورود مجدد به بریتانیا برخوردار نشود
[ترجمه گوگل]او از اینکه می خواهد مجددا به انگلیس بازگردد، ترسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنوی ...

معنی کلمه reentry به انگلیسی

reentry
• act of entering again, act of going in again, act of coming in again

reentry را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
بازگشت، ورود مجدد، دخول مجدد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی reentry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )