برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1312 100 1

reforestation

/ˌrifɒrəˈsteɪʃn̩/ /ri:ˌfɒrɪˈsteɪʃn̩/

معنی: احیای جنگل

واژه reforestation در جمله های نمونه

1. Government reforestation targets are not being supported by adequate funding and can not be realised, the report claims.
[ترجمه ترگمان]این گزارش ادعا می‌کند که اهداف احیای دولت با تامین بودجه کافی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و نمی توان آن را تحقق بخشید
[ترجمه گوگل]گزارش های ادعا می کند که اهداف جنگلداری دولت توسط بودجه کافی حمایت نمی شوند و نمی توانند تحقق یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Apart from the effects of afforestation and reforestation on flora and fauna, there are other environmental implications.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر اثرات جنگلکاری و احیای جنگل بر روی گیاهان و حیوانات، سایر مفاهیم زیست‌محیطی نیز وجود دارند
[ترجمه گوگل]به غیر از اثرات جنگل زدن و جنگل زدایی در فلور و جانوران، دیگر اثرات زیست محیطی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He is chair of the village reforestation committee and has been determined to set everyone else an example.
[ترجمه ترگمان]او رئیس کمیته احیای روستا است و تصمیم گرفته تا هر کس دیگری را سرمشق قرار دهد
[ترجمه گوگل]او صندلی کمیته جنگلزدایی روستایی است و مصمم است نمونه ای دیگر را برای هر کس دیگری تعیین کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف reforestation

احیای جنگل (اسم)
reforestation

معنی reforestation در دیکشنری تخصصی

reforestation
[عمران و معماری] احیای جنگل
[آب و خاک] بازکاری جنگل

معنی کلمه reforestation به انگلیسی

reforestation
• process of replanting trees, reestablishment of a forest

reforestation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مینا
احیای جنگل
یوسف صابری
متصاد Deforestation
درخت کاری در جایی که قبلا درختانش از بین رفته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reforestation
کلمه : reforestation
املای فارسی : رفرستتین
اشتباه تایپی : قثبخقثسفشفهخد
عکس reforestation : در گوگل

آیا معنی reforestation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )