برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1323 100 1

reiterate

/riˈɪtəˌret/ /riːˈɪtəreɪt/

معنی: تصریح کردن، تکرار کردن، عادتا تکرار کردن
معانی دیگر: دوباره گفتن، دوباره تاکید کردن

بررسی کلمه reiterate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: reiterates, reiterating, reiterated
مشتقات: reiterative (adj.), reiteration (n.)
• : تعریف: to say again.
مترادف: iterate, repeat
مشابه: echo, harp on, paraphrase, recapitulate, rehash, rephrase, restate

- You don't need to reiterate your point; we have heard and understand what you're saying.
[ترجمه A.A] نیاز به تکرار منظور شما نیست ، ما آنچه شما میگویید را شنیده و متوجه شده ایم
|
[ترجمه ترگمان] لازم نیست این امتیار را دوباره تکرار کنید؛ ما شنیده‌ایم و می‌فهمم که شما چه می‌گویید
[ترجمه گوگل] شما نیازی به تکرار نکردید ما شنیده ایم و می فهمیم آنچه شما می گویید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه reiterate در جمله های نمونه

1. Let me reiterate the most important points.
[ترجمه ترگمان]بگذارید مهم‌ترین نکات را تکرار کنم
[ترجمه گوگل]اجازه بدهید تا مهمترین نکات را بارها توضیح دهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The boy do not move though the teacher reiterate her command.
[ترجمه علم الهدایی] پسر حرکتی نمیکند علی رغم اینکه معلم دستورش را دوباره تکرار میکند
|
[ترجمه ترگمان]پسر با این که معلم دستور او را تکرار می‌کند حرکت نمی‌کند
[ترجمه گوگل]پسر معلوم نیست که معلم دستور فرمان او را دوباره تکرار کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Chinese Government deems it necessary to reiterate its position and policy on the following matters.
[ترجمه ترگمان]دولت چین لازم می‌داند که موضع و سیاست خود را در مسائل زیر تکرار کند
[ترجمه گوگل]دولت چین بر این عقیده است که موضع و سیاست خود را در موارد زیر تأیید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف reiterate

تصریح کردن (فعل)
affirm , restate , clarify , explain , reiterate , specify , stipulate
تکرار کردن (فعل)
reiterate , repeat , replicate , reduplicate , rehearse , frequent , iterate , ingeminate , renew
عادتا تکرار کردن (فعل)
reiterate

معنی کلمه reiterate به انگلیسی

reiterate
• repeat, say again, restate
• if you reiterate something, you say it again; a formal word.
reiterate a point
• return and emphasize a point

reiterate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
بازگو کردن
محمدرضا ایوبی صانع
تکرار برای تأکید
رهگذر
تصریح کردن
تأکید کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reiterate
کلمه : reiterate
املای فارسی : ریترت
اشتباه تایپی : قثهفثقشفث
عکس reiterate : در گوگل

آیا معنی reiterate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )