برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1346 100 1

relay race

/ˈriːˌleˈreɪs/ /rɪˈleɪreɪs/

مسابقه ی امدادی، دو امدادی

بررسی کلمه relay race

اسم ( noun )
• : تعریف: a race between two or more teams in which each runner is relieved by a teammate after running part of the distance.

واژه relay race در جمله های نمونه

1. Each member of the relay race needs to entice others to be on the team.
[ترجمه ترگمان]هر عضو از مسابقه دوی امدادی باید دیگران را جذب کند تا در تیم باشند
[ترجمه گوگل]هر عضو مسابقه رله نیاز به جلب دیگران در تیم دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Our marriage has been like a relay race.
[ترجمه ترگمان]ازدواج ما مانند مسابقه دوی امدادی بوده‌است
[ترجمه گوگل]ازدواج ما مثل یک مسابقه ریل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Such leaders are all members of a spiritual relay race handing on the messianic baton it seems.
[ترجمه ترگمان]چنین رهبرانی همه اعضای یک مسابقه مراسم حمل و نقل معنوی هستند که با baton messianic به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]چنین رهبران همه اعضای یک مسابقه روحانی روحانی هستند که به نظر می رسد باتونی مسیانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They talked non-stop in an elaborate relay race, one picking up the thread as soon as the other paused for breath.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها بدون توقف در یک مسابقه بزرگ با هم حرف می‌زدند و به محض ...

معنی کلمه relay race به انگلیسی

relay race
• race in which the members of a team alternately replace each other

relay race را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی relay race
کلمه : relay race
املای فارسی : رله ریس
اشتباه تایپی : قثمشغ قشزث
عکس relay race : در گوگل

آیا معنی relay race مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )