برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1153 100 1

relevant

/ˈreləvənt/ /ˈreləvənt/

معنی: مناسب، مطابق، وابسته، مربوط، وارد
معانی دیگر: مطرح

بررسی کلمه relevant

صفت ( adjective )
مشتقات: relevantly (adv.), relevance (n.), relevancy (n.)
(1) تعریف: related to or connected with the present matter; pertinent.
مترادف: germane, material, pertinent
متضاد: immaterial, impertinent, inapplicable, irrelevant
مشابه: applicable, apposite, appropriate, apropos, apt, at issue, opportune, related, significant, timely, to the point

- We will not have time to discuss issues that are not relevant to today's topic.
[ترجمه ترگمان] ما وقت نداریم تا درباره موضوعاتی که مربوط به موضوع امروز نیستند بحث کنیم
[ترجمه گوگل] ما زمان برای بحث در مورد مسائل مربوط به موضوع امروز نداریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She was pleased to answer those questions that were relevant to her lecture.
[ترجمه ترگمان] او از پاسخ دادن به سوالاتی که به lecture مربوط می‌شد خشنود بود
[ترجمه گوگل] او خوشحال بود که به سوالاتی که مربوط به سخنرانی او بود پاسخ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: of current significance or importance; requiring or deserving consideration.
متضاد: inconsequential, insignificant, unimportant
مشابه: consequential, important, significant
...

واژه relevant در جمله های نمونه

1. relevant and irrelevant
با مورد و بی مورد

2. all the information relevant to his new responsibilities
همه‌ی اطلاعات مربوط به وظایف جدید او

3. gleaning old newspapers for relevant news
از روزنامه‌های قدیمی اخبار مربوطه را کسب کردن

4. your objection is not relevant
اعتراض شما وارد نیست.

5. your statements are not relevant to the topic of our discussions
اظهارات شما ربطی به موضوع مذاکرات ما ندارد.

6. She's well qualified but has no relevant work experience.
[ترجمه سینا] او به خوبی واجد شرایط است، اما دارای تجربه ی کاری مرتبط نیست
|

[ترجمه ترگمان]او بسیار واجد شرایط است، اما هیچ تجربه کاری ندارد
[ترجمه گوگل]او به خوبی واجد شرایط است، اما دارای تجربه کاری مناسب نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. What you say is not relevant to the matter in hand.
[ترجمه ترگمان]چیزی که شما می‌گویید مربوط به موضوع در دست نیست
[ ...

مترادف relevant

مناسب (صفت)
appropriate , apt , fit , adequate , proper , suitable , acceptable , convenient , fitting , accommodative , relevant , correspondent , meet , acey-deucy , feat , moderate , adaptable , favorable , propitious , apposite , expedient , reasonable , applicable , applicatory , befitting , opportune , assorted , becoming , condign , idoneous , comformable , consentaneous
مطابق (صفت)
accordant , matching , according , conforming , relevant , similar , agreeing , correspondent , alike , alike in form , alike in shape , comformable , respondent
وابسته (صفت)
relative , subordinate , associate , adjective , relevant , affiliate , dependent , related , interdependent , attached , attendant , akin , federate , appurtenant , germane
مربوط (صفت)
relative , relevant , dependent , related , attached , connected , pertaining , linked , pertinent , depending , coherent
وارد (صفت)
relevant , conscious , hep , conversant

معنی relevant در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] مربوط بودن
[حقوق] ذیربط، مربوط، مناسب - ارتباط، مناسبت
[حسابداری] بهای تمام شده مربوط
[حسابداری] اطلاعات مربوط
[حقوق] ادله ذیربط
[حسابداری] اطلاعات مربوط
[حسابداری] گردآوری اطلاعات مربوط
[حسابداری] دامنه مربوط
[حسابداری] فرض دامنه مربوط
[حسابداری] مخاطره مربوط

معنی کلمه relevant به انگلیسی

relevant
• pertinent, related, connected to the current subject
• if something is relevant, it is connected with what you are talking or writing about.
• the relevant thing of a particular kind is the one that is appropriate.
relevant day
• date being referred to, date determined by an index
if relevant
• where pertinent, if the matter is appropriate

relevant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا خسروی
مربوط به موضوع
صادق جباری
مدنظر
شیرین فروغان
مناسبت داشتن با
صفورا
Useful for and connected to sth
Matin
مرتبط، مربوط
jahanaks.blog.ir
ذیربط
مرتبط

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی relevant
کلمه : relevant
املای فارسی : رلونت
اشتباه تایپی : قثمثرشدف
عکس relevant : در گوگل

آیا معنی relevant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )