برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1312 100 1

relict aperture

معنی relict aperture در دیکشنری تخصصی

relict aperture
[زمین شناسی] دهانه باقیمانده - یکی از شکافهای کوتاه شعاعی به دور ناف پوسته فرامینیفرایی پلانکتونیک را گویند که وقتی بخش های نافی شکاف نیمگانی با حفرات بعدی پوشیده نشده اند، باز باقی می مانند. (مثلاً در پلانومالینیده) یا حتی زمانیکیه بطور ثانویه بسته می شوند، به لب های روزنه ای بالا آمده یا لبه ها اجازه می دهد که به دور ناف مرئی باقی بمانند، باز بر جایی می مانند. (مثلاً در پلانومالینا و هستیژرینوئیدها).

relict aperture را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی relict aperture مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )