برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1283 100 1

religion

/rəˈlɪdʒən/ /rɪˈlɪdʒən/

معنی: دین، کیش، مذهب، ایین
معانی دیگر: موضوع مورد علاقه شدید، هم و غم، فکر و ذکر، رهبانیت

بررسی کلمه religion

اسم ( noun )
(1) تعریف: a set of beliefs concerned with explaining the origins and purposes of the universe, usu. involving belief in a supernatural creator and offering guidance in ethics and morals.
مترادف: church, faith, persuasion, theology

- Belief in religion helped the people to endure their suffering.
[ترجمه ترگمان] ایمان به مذهب به مردم کمک کرد تا رنج خود را تحمل کنند
[ترجمه گوگل] اعتقادات مذهبی به مردم کمک کرد تا رنج خود را تحمل کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: any of several institutions with their own beliefs, rituals, and teachings.
مترادف: church, faith

- the Christian religion
[ترجمه ترگمان] مذهب مسیحیت
[ترجمه گوگل] دین مسیحی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- the religion of Islam
[ترجمه ترگمان] دین اسلام
[ترجمه گوگل] دین اسلام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه religion در جمله های نمونه

1. religion colored all his other ideas
مذهب همه‌ی عقاید دیگر او را تحت تاثیر قرار داد.

2. religion induced kindness in him
دین در او مهربانی ایجاد کرد.

3. religion shows how mankind individually and corporately should live
مذهب نشان می‌دهد که بشر باید چگونه به صورت فردی و گروهی زندگی کند.

4. religion was an element which divided that country
مذهب عاملی بود که آن کشور را دستخوش نفاق کرد.

5. religion was their only succor
مذهب یگانه یاور آنان بود.

6. established religion
مذهب رسمی

7. the religion of islam
دین اسلام

8. their religion is all pretense
مذهب آنها همه‌اش تظاهر است.

9. get religion
(عامیانه) 1- مذهبی شدن 2- (به چیزی) بسیار علاقمند شدن

10. a monotheistic religion
مذهب یکتا پرست

11. marx called religion "the opiate of the masses"
مارکس مذهب را ((افیون توده‌ها)) نامید.

12. the christian religion
دین مسیحی

13. the hindu religion has no injunct ...

مترادف religion

دین (اسم)
debt , liability , faith , amount due , religion
کیش (اسم)
faith , religion , creed
مذهب (اسم)
sect , faith , religion , denomination , illuminator , gilder
ایین (اسم)
order , religion , ethic , ordinance

معنی عبارات مرتبط با religion به فارسی

دین نوع پرستی، دین خیرخواهی نژادانسان
اصول مذهب
مذهب (به ویژه مذهبی که بر پایه ی الهام مستقیم الهی استوار است)، مذهبی که بوسیله پیغمبران بمردم ابلاه شده باشد

معنی کلمه religion به انگلیسی

religion
• collection of beliefs concerning the origin of man and the universe, faith
• religion is belief in a god or gods and the activities connected with this belief.
atheistic religion
• belief that there is no god
conceal one's religion
• keep one's religion a secret
freedom of religion
• right to choose and practice a religion with no interference by the government
jewish religion
• system of beliefs based on the hebrew bible and the jewish oral law (including the torah, talmud, mishnah, and gemara)
minister of religion
• head of the government office responsible for providing religious services to the population
ministry of religion
• government office which deals with religious affairs, government office headed by the minister of religion
practicing religion
• being an active member of a religion
renounce one's religion
• choose to no longer believe in one's religion
state religion
• dominant religion within a region, main religion, religion of the majority

religion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
باور
my religion beliefs
باورهاي ديني من
نسا جودت
آیین یا مذهب
يار دلواري
دين
هو صفة تطلق علي شخص أو شيء قديم و بالي
هذه الباب أكل الدهر عليه و شرب
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood
تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه ای برادرانه رفتار كنند
At a young age, religion has the status of a prophet
در جواني دين داشتن حيثيت پيامبر هست
Khafan2000
Religons
باور های دینی
Religon
دین
عقاید دینی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی religion
کلمه : religion
املای فارسی : رلیگین
اشتباه تایپی : قثمهلهخد
عکس religion : در گوگل

آیا معنی religion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )