برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1209 100 1

request for proposal

واژه request for proposal در جمله های نمونه

1. ANSWER: Before a request for proposal is prepared, the customer must clearly define the problem or need.
[ترجمه ترگمان]ANSWER: قبل از درخواست پیشنهاد، مشتری باید به روشنی مشکل را تعریف کند یا نیاز داشته باشد
[ترجمه گوگل]پاسخ قبل از درخواست درخواست، مشتری باید به وضوح مشکل یا نیاز را تعریف کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Four years ago, a request for proposal was sent to U. S. -based Lockheed Martin and Boeing, EADS and Ilyushin of Tashkent.
[ترجمه ترگمان]چهار سال پیش، درخواستی برای پیشنهاد به U فرستاده شد اس لاکهید مارتین و بوئینگ، EADS و Ilyushin از تاشکند
[ترجمه گوگل]چهار سال پیش، یک درخواست برای پیشنهاد به U S تحت الشید مارتین و بوئینگ، EADS و Ilyushin از تاشکند ارسال شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A request for proposal is expected to be issued June 1
[ترجمه ترگمان]انتظار می‌رود که یک درخواست برای پیشنهاد ۱ ژوئن صادر شود
[ترجمه گوگل]انتظار می رود یک درخواست برای پیشنهاد در روز 1 ژوئن صادر شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Developing a response for a request for proposal ...

معنی request for proposal در دیکشنری تخصصی

request for proposal
[کامپیوتر] تقاضا برای پیشنهاد
[صنعت] درخواست پروپزال، درخواست پیشنهاد - A type of bid document used to solicit proposals from prospective sellers of products or services. In some application areas, it may have a narrower or more specific meaning.

معنی کلمه request for proposal به انگلیسی

request for proposal
• (business) request for a price quotation submitted by a company to potential suppliers which includes detailed specifications for the desired product

request for proposal را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی request for proposal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )