برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1288 100 1

rescript

/ˈriːskrɪpt/ /ˈriːskrɪpt/

معنی: رساله، حکم، فرمان، دست خط، فتوای پاپ
معانی دیگر: دستور رسمی، (امپراطوران روم و پاپ اعظم) فتوا، نسخه، رونوشت

بررسی کلمه rescript

اسم ( noun )
(1) تعریف: an official answer from a Roman emperor or the pope in regard to a question of doctrine or law.

(2) تعریف: any official announcement or order.
مشابه: edict

(3) تعریف: the act or result of rewriting.

واژه rescript در جمله های نمونه

1. After the Nazimov Rescript they had to start wrestling with details.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها بعد از the Nazimov مجبور شدند با جزئیات کشتی بگیرند
[ترجمه گوگل]بعد از Rescriptor Nazimov آنها باید شروع به کشتی با جزئیات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. But the imperial rescript tramples such considerations under foot.
[ترجمه سید هادی حسینی] توقیع ملوکانه چنین ملاحظاتی را به طاق نسیان می کوبد.
|
[ترجمه ترگمان]اما فرمان امپراطور چنین ملاحظاتی را زیر پا می‌گذارد
[ترجمه گوگل]اما بازنشستگی امپریالیستی چنین ملاحظاتی را زیر پا می گذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The bolder innovation comes direct by rescript from the emperor or else is a result of his influence.
[ترجمه ترگمان]نوآوری جسورانه از جانب امپراطور مستقیما به دست امپراطور می‌رسد یا نتیجه نفوذ اوست
[ترجمه گوگل]نوآوری بیرحمانه به واسطه تجربیات امپراتور مستقیم می شود یا در نتیجه نفوذ وی است
[ترجمه ش ...

مترادف rescript

رساله (اسم)
precis , abstract , treatise , dissertation , tract , epistle , booklet , act , leaflet , brochure , enchiridion , handbook , rescript , textbook , tractate
حکم (اسم)
brief , attachment , dictum , statement , edict , canon , precept , sentence , rule , decree , verdict , mandate , commission , pardon , fiat , arbiter , ruling , warrant , ordonnance , statute , commandment , finding , doom , writ , ordinance , rescript
فرمان (اسم)
order , bill , word , edict , precept , instruction , command , decree , mandate , commission , errand , institute , sanction , ordonnance , charter , steering wheel , commandment , ordinance , handlebar , rescript
دست خط (اسم)
hand , writing , script , longhand , manuscript , handwriting , rescript
فتوای پاپ (اسم)
rescript

معنی rescript در دیکشنری تخصصی

rescript
[حقوق] رأی دادگاه پژوهش، رونوشت

معنی کلمه rescript به انگلیسی

rescript
• written response from a pope or roman emperor; official order or proclamation; item that was rewritten; act of rewriting

rescript را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
بازآفرینی، بازنویسی، بازنویسی داستان،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rescript
کلمه : rescript
املای فارسی : رسکریپت
اشتباه تایپی : قثسزقهحف
عکس rescript : در گوگل

آیا معنی rescript مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )