برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

resign yourself to something

resign yourself to something را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
پذیرفتن (یک شرایط ناخوشایند غیرقابل تغییر) و کنار آمدن (با آن)
Josh resigned himself to the long walk home.
At sixteen, I resigned myself to the fact that I’d never be a dancer.
He has resigned himself to the fact that his marriage is over.
He resigned himself to living alone.
عباس نعمتی فر
به خود قبولاندن، پذیرفتن، تسلیم شدن، رضایت دادن
Josh resigned himself to the long walk home.
At sixteen, I resigned myself to the fact that I’d never be a dancer.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی resign yourself to something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )