برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1285 100 1

retail

/ˈriːˌtel/ /ˈriːteɪl/

معنی: خرده فروشی، جز، جزئی، خرده فروشی کردن
معانی دیگر: خرده فروشی (در برابر: عمده فروشی wholesale)، تک فروشی، پیله وری، پیله وری کردن، خرده فروشی کردن یا شدن، تک فروشی کردن، (شایعه یا راز یا داستان و غیره) بازگوکردن، پدیسار کردن، تکرار کردن، پراکندن

بررسی کلمه retail

اسم ( noun )
• : تعریف: the sale of items to those who will use them rather than resell them. (Cf. wholesale.)
صفت ( adjective )
• : تعریف: of, concerning, or engaged in the selling of goods directly to the consumer.

- a retail store
[ترجمه ترگمان] یک فروشگاه خرده‌فروشی
[ترجمه گوگل] فروشگاه خرده فروشی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
قید ( adverb )
• : تعریف: in the quantity or at the price customary in the retail trade.

- We sold the books retail.
[ترجمه ترگمان] ما کتاب‌های خرده‌فروشی را فروختیم
[ترجمه گوگل] خرده فروشی کتاب ها را فروختیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: retails, retailing, retailed
(1) تعریف: to sell (goods) to those who will use them rather than resell them. (Cf. wholesale).

(2) تعریف: to tell over again; repeat.
مشابه: peddle

- Fo ...

واژه retail در جمله های نمونه

1. a retail merchant
خرده‌فروش،پیله‌ور

2. a retail store
مغازه‌ی خرده‌فروشی

3. the retail price of each commodity is higher than its wholesale price
بهای خرده‌فروشی هر کالا از بهای عمده‌فروشی آن بیشتر است.

4. to retail a gossip
شایعه‌ای را پراکندن

5. to retail a secret
رازی را بازگو کردن

6. at retail
به بهای خرده فروشی،(مستقیما) از فروشنده به مصرف کننده

7. an independent retail store
مغازه‌ی خرده فروشی خودگردان

8. his company jobs and does not deal with retail customers
شرکت او عمده‌فروشی می‌کند و با مشتریان خرده‌پا سر و کار ندارد.

9. The retail price of this car is.
[ترجمه ترگمان]قیمت خرده‌فروشی این ماشین این است
[ترجمه گوگل]قیمت خرده فروشی این ماشین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Do you buy wholesale or retail?
[ترجمه ترگمان]آیا شما عمده‌فروشی یا خرده فروشان را می‌خرید؟
[ترجمه گوگل]شما خرید عمده فروشی یا خرده فروشی؟ ...

مترادف retail

خرده فروشی (اسم)
retail
جز (صفت)
retail
جزئی (صفت)
slight , small , little , immaterial , minute , inconspicuous , potty , paltry , partial , petty , remote , extrinsic , nominal , retail , negligible , fiddling , inappreciative , inconsiderable , peppercorn , imperceptible , inappreciable , peddling , snatchy , picayune , picayunish , piddling , rushy
خرده فروشی کردن (فعل)
retail

معنی عبارات مرتبط با retail به فارسی

خرده فروش، جزئی فروش
خرده فروشی
به بهای خرده فروشی، (مستقیما) از فروشنده به مصرف کننده

معنی کلمه retail به انگلیسی

retail
• sale of products to final consumers, sale of goods to end users
• sell goods to final consumers, sell to end users; retell, repeat information
• pertaining to the sale of goods to final consumers, of the sale of merchandise to end users
• retail is the activity of selling goods to the public.
retail elephant
• commerce or business that controls or has monopoly in a certain region
retail price
• cost paid by the private customer
retail price index
• the retail price index is a list of prices of typical goods which shows how much the cost of living changes from one month to the next.
retail sale
• purchase made by a private customer at a retail store
retail selling
• selling of goods in small quantities directly to the customer
retail shop
• shop that sell goods in small quantities directly to the customer
retail store
• store that sells merchandise directly to individual customers (usually in small quantities)
retail trade
• sale to customers, trade to customers
retail version
• edition that is intended for sale in retail stores
at retail
• at the store price (as opposed to wholesale)

retail را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمد رجبی
غیرتجاری - مشتری شخصی
رویا شهریاری
ریتیل
فروشگاه‌داری
** در ترجمه "خرده فروشی" مفهومی قدیمی و ناقص از صنعت retail است لذا بهتر است همان کلمه "ریتیل" استفاده شود و اگر بخواهیم از معادل بهتری استفاده کنیم، میتوانیم به ترجمه "فروشگاه‌داری" بسنده نماییم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی retail
کلمه : retail
املای فارسی : رتیل
اشتباه تایپی : قثفشهم
عکس retail : در گوگل

آیا معنی retail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )