برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1317 100 1

return address

/rəˈtɜːrnˈæˌdres/ /rɪˈtɜːnəˈdres/

نشانی بازگشت

بررسی کلمه return address

اسم ( noun )
• : تعریف: the address of the person who sends a letter.

- Write your return address in the top left corner of the envelope.
[ترجمه ترگمان] آدرس return را در گوشه سمت چپ پاکت بنویسید
[ترجمه گوگل] آدرس برگشت خود را در گوشه بالا سمت چپ پاکت بنویسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه return address در جمله های نمونه

1. There was no return address on the back of the envelope.
[ترجمه ترگمان]نشانی بازگشت به پشت پاکت نبود
[ترجمه گوگل]آدرس برگشتی در پشت پاکت وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Write your return address on the back of the envelope.
[ترجمه ترگمان]آدرس your رو پشت پاکت بنویس
[ترجمه گوگل]آدرس بازگشت خود را در پشت پاکت بنویسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The envelop was imprinted with a return address.
[ترجمه ترگمان]envelop را با نشانی بازگشت از آن جا گذاشته بودند
[ترجمه گوگل]پاکت با یک آدرس بازگشتی وارد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The return address was on the flap of the envelope.
[ترجمه ترگمان]نشانی بازگشت روی دریچه پاکت بود
[ترجمه گوگل]آدرس بازگشتی در فلاپ پاکت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

return address را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن
نشانی نویسنده
Soroushgh97
آدرس فرستنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی return address
کلمه : return address
املای فارسی : ریترن آدرس
اشتباه تایپی : قثفعقد شییقثسس
عکس return address : در گوگل

آیا معنی return address مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )