برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1183 100 1

rhetorical

/rəˈtɔːrɪkl̩/ /rɪˈtɒrɪkl̩/

بی نیاز به پاسخ، وابسته به معانی بیان، بدیعی، بلاغتی، حاکی از بلاغت، سخندانانه، سخن سنجانه، معانی بیانی، وابسته به فصاحت وبلاغت، لفاظی

بررسی کلمه rhetorical

صفت ( adjective )
مشتقات: rhetorically (adv.), rhetoricalness (n.)
(1) تعریف: of, relating to, or having the nature of rhetoric.

- Repetition of a phrase can be a useful rhetorical device.
[ترجمه ترگمان] Repetition عبارت میتونه یک دستگاه rhetorical مفید باشه
[ترجمه گوگل] تکرار یک عبارت می تواند یک دستگاه لفظی مفید باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: elaborate in form or style; artificially showy.
متضاد: unrhetorical
مشابه: orotund

- a rhetorical acceptance speech
[ترجمه ترگمان] سخنرانی پذیرش بدیعی را به زبان می‌آورد
[ترجمه گوگل] یک سخنرانی پذیرفتن لفظی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه rhetorical در جمله های نمونه

1. rhetorical devices
صنایع بدیعی

2. a rhetorical question
پرسش بی نیاز به پاسخ

3. The writer showed great rhetorical skill.
[ترجمه ترگمان]نویسنده مهارت بسیار بدیعی به نمایش گذاشت
[ترجمه گوگل]نويسنده توانايی لفظی زيادی را نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She ended her speech with a rhetorical flourish.
[ترجمه ترگمان]نطق خود را با لحنی ملایم‌تر ادا کرد
[ترجمه گوگل]او سخنرانی خود را با شکوفایی لفظی به پایان رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. These arguments may have been used as a rhetorical device to argue for a perpetuation of a United Nations role.
[ترجمه ترگمان]این استدلال‌ها برای بحث درباره a نقش سازمان ملل، ممکن است به عنوان ابزاری برای بحث و بحث در نظر گرفته شوند
[ترجمه گوگل]این استدلال ها ممکن است به عنوان یک ابزار لفظی برای استدلال در مورد حفظ یک نقش سازمان ملل مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی عبارات مرتبط با rhetorical به فارسی

پرسش بی نیاز به پاسخ، پرسش بدیهی (مثلا: کیست که به آب نیاز نداشته باشد؟)، مسئله مربوط بمعانی بیان، سوالی که برای تسجیل موضوعی بشود مثل اینکه بگوییم کیست که وطنش رادوست نداشته باشد

معنی کلمه rhetorical به انگلیسی

rhetorical
• pertaining to rhetoric; bombastic, unnecessarily ornate
• a rhetorical question is used in order to make a statement rather than to get an answer.
• rhetorical language is intended to be grand and impressive.
rhetorical question
• question whose answer is clear, question that was asked solely for the purpose of making an impression

rhetorical را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

باسم موالی زاده
در سیاست: شعارگونه،
پر طمطراق
دانیال کابلی
سنجید، با فکر
محمد رومزی
Rhetorical question:
استفهام انکاری
به این معنی که گوینده معنی سوال خود را میداند اما برای کنایه آن را به کار می برد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rhetorical
کلمه : rhetorical
املای فارسی : رهتریکل
اشتباه تایپی : قاثفخقهزشم
عکس rhetorical : در گوگل

آیا معنی rhetorical مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )