برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1288 100 1

rolodex


(سینی یا صفحه ی دواری که کارت ها را روی آن کلاسه می کنند) رلودکس

واژه rolodex در جمله های نمونه

1. If you retype a Rolodex into a database format, the individual cards in the Rolodex correspond to what in the database?
[ترجمه ترگمان]اگر یک Rolodex را به فرمت پایگاه‌داده متصل کنید، کارت‌های شناسایی موجود در the متناظر با چیزی است که در پایگاه‌داده وجود دارد؟
[ترجمه گوگل]اگر Rolodex را به یک فرمت پایگاه داده تکرار کنید، کارت های فردی Rolodex با چه چیزی در پایگاه داده مطابقت دارند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. But I have merely used it as a Rolodex and a datebook.
[ترجمه ترگمان]اما من فقط از آن به عنوان یک Rolodex و یک datebook استفاده کردم
[ترجمه گوگل]اما من صرفا آن را به عنوان یک Rolodex و یک دفترچه یادداشت استفاده کرده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If you come with a Rolodex packed with potential contacts, those connections could be a goldmine to an employer.
[ترجمه ترگمان]اگر با یک Rolodex پر از تماس‌های احتمالی آمده باشید، این اتصالات می‌تواند یک معدن طلای متعلق به یک کارفرما باشد
[ترجمه گوگل]اگر شما با یک Rolodex بسته بندی شده با مخاطبین بالقوه داشته باشید، این اتصالات می توانند یک کاردستی طلایی باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

rolodex را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد عسگری
بهترین معادل فارسی: طبق - سینی
(چیزی را در طبق یا سینی گذاشتن و به طرف مقابل تقدیم کردن)
For Example: I opened my Rolodex of business contacts to him
ترجمه مفهومی: من تمام بانک اطلاعات تماس کسب و کارم خودم رو در طبق (سینی) گذاشتم و دو دستی بهش تقدیم کردم...!
جلال نجاریزدی
کارت گردون، رلودکس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rolodex
کلمه : rolodex
املای فارسی : رلدکس
اشتباه تایپی : قخمخیثط
عکس rolodex : در گوگل

آیا معنی rolodex مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )