برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1328 100 1

rope in


1- با کمند گرفتن 2- (خودمانی) با شیره مالی یا حیله به کاری واداشتن

واژه rope in در جمله های نمونه

1. He cut desperately at the rope in an attempt to free his foot.
[ترجمه ترگمان]با ناامیدی به طناب چنگ زد تا پایش را آزاد کند
[ترجمه گوگل]او به شدت در طناب به تلاش برای آزاد کردن پا خود را قطع کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Don't whirl the rope in the room.
[ترجمه ترگمان]طناب را به داخل اتاق پرت نکن
[ترجمه گوگل]طناب را در اتاق نزنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She cut at the rope in an attempt to free herself.
[ترجمه ترگمان]طناب را پاره کرد تا خودش را آزاد کند
[ترجمه گوگل]او در تلاش برای آزاد کردن خود در طناب بریده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He held the rope in his teeth as he climbed the tree.
[ترجمه ترگمان]همچنان که از درخت بالا می‌رفت طناب را به دندان گرفته بود
[ترجمه گوگل]او طناب را در دندانهایش نگه داشت، وقتی که درخت را برداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

rope in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
به کمک گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rope in
کلمه : rope in
املای فارسی : رپ این
اشتباه تایپی : قخحث هد
عکس rope in : در گوگل

آیا معنی rope in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )