برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1361 100 1

rowdy

/ˈraʊdi/ /ˈraʊdi/

معنی: داد و بیداد کن، سرکش، خشن، چموش
معانی دیگر: آدم رذل و جنجال به پا کن، هوچی، جنجال آفرین، آشوبگر، جنجالی، پر سر و صدا، سر و صداو اشوب کردن

بررسی کلمه rowdy

اسم ( noun )
حالات: rowdies
• : تعریف: a noisy, rough, disorderly person.
مترادف: hooligan, roughneck, ruffian, tough
مشابه: hoodlum
صفت ( adjective )
حالات: rowdier, rowdiest
مشتقات: rowdily (adv.), rowdiness (n.)
• : تعریف: noisy and disorderly.
مترادف: boisterous, disorderly, obstreperous, rambunctious, raucous, rough, unruly
متضاد: peaceful
مشابه: abandoned, lawless, loud, turbulent, wild

واژه rowdy در جمله های نمونه

1. the rowdy customer was kicked out of the restaurant
مشتری جنجال‌آفرین را از رستوران بیرون کردند.

2. to hustle a rowdy customer out of a bar
مشتری مزاحم و دعوایی را از میخانه بیرون انداختن

3. The meeting broke up amid rowdy scenes.
[ترجمه ترگمان]این دیدار در میان این صحنه‌های پر سر و صدا آغاز شد
[ترجمه گوگل]این جلسه در میان صحنه های پر سر و صدا شکست خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A rowdy group of boys ran through the streets.
[ترجمه ترگمان]گروهی از پسرها در خیابان‌ها می‌دویدند
[ترجمه گوگل]یک گروه پر سر و صدا از پسران به خیابان ها می رفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The party was ruined by a couple of rowdy gatecrashers.
[ترجمه ترگمان] مهمونی توسط یه زوج \"gatecrashers\" خراب شد
[ترجمه گوگل]این حزب توسط یک زن و شوهر از دروازه های دروغین خراب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They were being extremely rowdy and the manager had to ask them to ...

مترادف rowdy

داد و بیداد کن (اسم)
termagant , rowdy
سرکش (صفت)
wanton , randy , restive , stubborn , arrogant , rebellious , disobedient , indomitable , rebel , recalcitrant , turbulent , contumacious , froward , unyielding , insubordinate , refractory , indocile , malignant , hard-mouthed , irrepressible , inelastic , malcontent , rowdy
خشن (صفت)
raucous , rough , harsh , coarse , randy , rude , sore , tough , high , brutish , brute , wooden , blatant , stark , impolite , bearish , churlish , caddish , unkempt , blowsy , blowzy , boorish , indelicate , ragged , brusque , stocky , gruff , hoarse , plebeian , offish , crusty , scabrous , woolly , ungracious , iron-bound , rough-and-ready , rowdy , scraggy , truculent , unmannered
چموش (صفت)
restive , cantankerous , outlaw , mulish , skittish , shifting , nappy , jibbing , rowdy

معنی کلمه rowdy به انگلیسی

rowdy
• noisy or disorderly person, hooligan, ruffian
• rough, noisy, disorderly, wild, unruly
• if people, their behaviour, or events are rowdy, they are noisy, rough, and likely to cause trouble.

rowdy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
دعوايي، جنجالي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rowdy
کلمه : rowdy
املای فارسی : رودی
اشتباه تایپی : قخصیغ
عکس rowdy : در گوگل

آیا معنی rowdy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )