برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1282 100 1

rule of thumb

/ˈruːləvˈθəm/ /ruːləvθʌm/

قانون مبتنی بر تجربه (نه از روی موازین علمی)، حساب انگشت، حساب تخمینی و فرضی

بررسی کلمه rule of thumb

اسم ( noun )
(1) تعریف: a general rule or method based on practical experience rather than scientific proof.

(2) تعریف: a general principle that is practical but not scientifically accurate.

واژه rule of thumb در جمله های نمونه

1. A good rule of thumb is that a broker must generate sales of ten times his salary if his employer is to make a profit.
[ترجمه ترگمان]یک قاعده خوب این است که اگر کارفرما بخواهد سود حاصل کند، یک دلال باید فروش ده برابر حقوق خود را تولید کند
[ترجمه گوگل]یک قاعده خوب این است که کارگزار باید فروش ده برابر حقوق خود را اگر کارفرمای خود سود کند، تولید کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As a rule of thumb, you should cook a chicken for 20 minutes for each pound that it weighs.
[ترجمه ترگمان]به عنوان یک قاعده سرانگشتی، شما باید یک مرغ را ۲۰ دقیقه برای هر پوند که وزن دارد بپزید
[ترجمه گوگل]به عنوان یک قاعده کلی، شما باید برای هر پوند که آن را وزن می کنید یک مرغ را به مدت 20 دقیقه بپزید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As a general rule of thumb, children this age should not spend more than one hour on homework.
[ترجمه ترگمان]کودکان این عصر به عنوان یک قاعده عمومی نباید بیش از یک ساعت برای انجام تکالیف صرف کنند
[ترجمه گوگل]به عنوان یک قاعده کلی، کودکان این سن نباید بیش از یک ساعت در تکالیف خود صرف کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی rule of thumb در دیکشنری تخصصی

rule of thumb
[شیمی] قاعده سر انگشتی ، قانون مبتنی بر تجربه (نه از روى موازین علمی )، حساب انگشت ، تخمین کلی (مفید ولی نه خیلی دقیق )، برآورد نظرى
[عمران و معماری] حساب سرانگشتی
[زمین شناسی] حساب سر انگشتی
[صنعت] قانون سرانگشتی ، قاعده ای که بیشتر مبتنی بر تجربه می باشد تا مبتنی بر تئوری دقیق.
[عمران و معماری] روش تجربی
[زمین شناسی] روش تجربی

معنی کلمه rule of thumb به انگلیسی

rule of thumb
• guiding principle
by rule of thumb
• according to the wisdom of experience; in a practicable manner

rule of thumb را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
حساب سر انگشتی.
مرتضی
روش تجربی و غیر دقیق
M6
قانون کلی، قانونی که همیشه رعایتش میکنیم
سعید صفاری مقدم
درحالت کلی/بصورت کلی(پیشنهاد میشه)، حسب/برحسب تجربه(پیشنهاد میشه)، بعنوان یک اصل (پیشنهاد میشه)، تجربه میگه...، یه قانونی کلی میگه...
حدودا میشه گفت که، بصورت تقریبی میشه گفت که، (بایه حساب)سرانگشتی میشه گفت که...

As a rule of thumb
A good rule of thumb is
Shirinbahari
روش مورداستفاده
SarS
قانون نانوشته
as a rule of thumb, you should always pay for your date's dinner

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rule of thumb
کلمه : rule of thumb
املای فارسی : روله اوف تامب
اشتباه تایپی : قعمث خب فاعئذ
عکس rule of thumb : در گوگل

آیا معنی rule of thumb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )