برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1286 100 1

rut

/ˈrət/ /rʌt/

معنی: عادت، اثر، گرمی، خط، شهوت، روش، رد جاده، خط شیار، خط انداختن، مست شهوت شدن، فحل شدن، گشن امدن، شور پیدا کردن، شیار دار کردن
معانی دیگر: شیار (به ویژه شیاری که توسط چرخ در گل و غیره ایجاد شود)، جای چرخ، کار روزمره و خسته کننده، عادت خشک، برنامه ی یکنواخت، جای چرخ گذاشتن، نربانگ شدن، مست شدن، (دوران حرارت جنسی پستانداران به ویژه نرها) نربانگ، فحلیت، مستی، فحل شدگی (heat و estrus هم می گویند)، شور

بررسی کلمه rut

اسم ( noun )
(1) تعریف: a furrow or groove worn into the ground by something such as a wheeled vehicle.
مترادف: furrow, groove, track

(2) تعریف: a dull, boring routine or way of life.
مترادف: groove, routine

- The workers fell into a rut and never tried anything new.
[ترجمه ترگمان] کارگران در دست‌انداز می‌افتند و هرگز هیچ چیز جدیدی را امتحان نمی‌کنند
[ترجمه گوگل] کارگران سقوط کردند و هرگز چیزی جدید نگرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: ruts, rutting, rutted
• : تعریف: to make grooves or furrows in.
مترادف: furrow, groove
مشابه: ditch, indent, striate, trench
اسم ( noun )
• : تعریف: the periodic condition of sexual arousal in certain male animals, such as deer, during which they seek to mate.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: ruts, rutting, rutted
• : تعریف: to be in a periodic condition of rut.
مشابه: arouse

واژه rut در جمله های نمونه

1. to fall into a rut
به برنامه‌ی هر روزی و یکنواخت عادت کردن

2. My job bores me?I feel I'm in a rut.
[ترجمه ترگمان]شغل من حوصله‌ات رو سر میبره؟ احساس می‌کنم در a
[ترجمه گوگل]شغل من من را می شکند؟ من احساس می کنم من در گودال هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. During the rut, stags can be seen fighting for females.
[ترجمه ترگمان]در طول این دست‌انداز، گوزن‌های نر را می توان برای مبارزه با زنان دید
[ترجمه گوگل]در طول بلافاصله می توان از سگ ها برای مبارزه با زنان استفاده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'd got into a rut, cooking the same things week after week.
[ترجمه ترگمان]من عادت داشتم یک هفته بعد از هفته درست کار کنم
[ترجمه گوگل]من می خواستم یک هفته ی بعد یک هفته بیدار شوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I was stuck in a rut and decided to look for a new job.
[ترجمه ترگمان]من گیر کرده بودم و تصمیم گرفتم دنبال یه شغل جدید بگردم
[ترجمه گوگل] ...

مترادف rut

عادت (اسم)
attainment , addiction , wont , acquirement , habit , practice , custom , tradition , use , consuetude , rule , rut , habitude , praxis , folkways
اثر (اسم)
trace , tract , growth , impression , efficacy , effect , sign , affect , result , relic , symptom , scintilla , track , clue , impress , consequence , rut , opus , umbrage , remnant , signature , vestige
گرمی (اسم)
cordiality , heat , stew , zeal , fervor , ardor , mettle , fervency , warmth , glow , zing , rut
خط (اسم)
hand , order , groove , way , road , character , bar , mark , letter , row , line , file , feature , writing , track , script , streak , charter , letter missive , stripe , calligraphy , rut , ruler , ruck , message , legend , fascia , stria , handwriting , penmanship , printmaking , tails
شهوت (اسم)
flesh , lust , carnality , rut , concupiscence
روش (اسم)
rate , style , way , growth , manner , procedure , course , march , system , form , method , how , rut , fashion , habitude , demarche
رد جاده (اسم)
rut
خط شیار (اسم)
rut
خط انداختن (فعل)
groove , hatch , rut
مست شهوت شدن (فعل)
rut
فحل شدن (فعل)
rut
گشن امدن (فعل)
rut
شور پیدا کردن (فعل)
rut
شیار دار کردن (فعل)
groove , indenture , channel , rib , rut , fuller , furrow , gutter , ridge

معنی rut در دیکشنری تخصصی

rut
[عمران و معماری] جای چرخ عمیق روی شوسه - گودی جای چرخ
[زمین شناسی] اثر چرخ

معنی کلمه rut به انگلیسی

rut
• annual period of sexual excitement in some animals (esp. deer); groove, furrow; routine, habitual procedure or course of action
• be in a period of sexual excitement (about animals); create furrows, make grooves
• a rut is a deep, narrow mark made in the ground by the wheels of vehicles.
• if someone is in a rut, they have become fixed in their way of thinking and doing things which makes them feel dissatisfied or prevents them from making progress.
• the rut is the period of the year when some animals such as deer are sexually active, and the males fight for leadership of the herd.

rut را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جهان
شیار
نسیم دفتری
دست انداز
مهشید آزادروح
عادت قدیمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rut
کلمه : rut
املای فارسی : روت
اشتباه تایپی : قعف
عکس rut : در گوگل

آیا معنی rut مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )