برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1353 100 1

Screwed up

بررسی کلمه Screwed up

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (informal) not working well; broken.

- This new phone is screwed up. It won't ring.
[ترجمه پرهام] این موبایل جدید به فنا رفته دیگه زنگ نمیخوره
|
[ترجمه ترگمان] این موبایل جدید به فنا رفته حلقه نخواهد گرفت
[ترجمه گوگل] این گوشی جدید پیچیده شده است این حلقه نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I have to go to the doctor because my knee is screwed up.
[ترجمه ترگمان] من باید برم پیش دکتر چون زانوم داغونه
[ترجمه گوگل] من باید به دکتر بروم چون زانوی من پیچیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه Screwed up به انگلیسی

screwed up
• messed up, fucked in the head; bungled (slang)
• if something such as a piece of paper or a face is screwed-up, it has been twisted so that it is creased and no longer in its natural shape.
• someone who is screwed-up is very unhappy and unable to deal with life; an informal expression.

Screwed up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
بهم ریخته، آشفته، داغون شده
فلسفه
جر خورده
The Nobel Prize for breaking the wisdom
جایزه نوبل عقل پاره شدن هم به تو میدن
سمانه
خرابکاری کردن یا گند زدن
مهتاب
Scrwed up میشع ریدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Screwed up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )