برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1283 100 1

Shop steward

/ˈʃɑːpˈstuːərd/ /ʃɒpˈstjʊəd/

رئیس گروه (اتحادیه ی کارگری)

بررسی کلمه Shop steward

اسم ( noun )
• : تعریف: a unionized worker elected by other union members, usu. in a particular shop or department, to represent them in dealing with management.

واژه Shop steward در جمله های نمونه

1. Remember, this is an election for shop steward.
[ترجمه ترگمان]به خاطر داشته باشید که این انتخابات پیشکار است
[ترجمه گوگل]به یاد داشته باشید، این انتخاب برای مدیر فروشگاه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Frederick Chiluba, 4 became a shop steward in 1967 and made a rapid rise through trade union ranks.
[ترجمه ترگمان]فردریک چیلوبا ۴ ساله به عنوان مباشر در سال ۱۹۶۷ تبدیل شد و به سرعت از میان صفوف اتحادیه تجاری بالا رفت
[ترجمه گوگل]Frederick Chiluba، 4 در سال 1967 به عنوان مدیر فروشگاه تبدیل شد و از طریق اتحادیه های کارگری به سرعت در حال افزایش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The shop steward had ordered fancy new machines and given virtually everyone in manufacturing a big raise.
[ترجمه ترگمان]مباشر مغازه دستور خرید ماشین‌های جدید را داده و تقریبا همه را در تولید یک افزایش بزرگ داده بود
[ترجمه گوگل]استادیار فروشگاه دستگاه های جدید فانتزی را سفارش داد و تقریبا هر کس را در ساخت یک افزایش بزرگ قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But during the dispute she became a shop steward.
...

معنی کلمه Shop steward به انگلیسی

shop steward
• workers' representative
• a shop steward is a trade union member who has been elected to represent other members.

Shop steward را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
نماینده کارگری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی shop steward
کلمه : Shop steward
املای فارسی : شپ ستورد
اشتباه تایپی : ساخح سفثصشقی
عکس Shop steward : در گوگل

آیا معنی Shop steward مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )