برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1279 100 1

Slightly

/sˈlaɪtli/ /ˈslaɪtli/

معنی: اندکی، کمی، قدری

بررسی کلمه Slightly

قید ( adverb )
(1) تعریف: to a small degree or by a small amount; a little.
مترادف: just
متضاد: extremely, greatly, vastly, very
مشابه: barely

- slightly overweight
[ترجمه جواد حاجیلو] اضافه وزن جزیی
|
[ترجمه ترگمان] کمی اضافه‌وزن
[ترجمه گوگل] کمی اضافه وزن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- slightly late
[ترجمه ترگمان] کمی دیر کرد
[ترجمه گوگل] اندکی دیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- slightly worried
[ترجمه ترگمان] کمی نگران بود
[ترجمه گوگل] کمی نگران است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: slenderly; ...

واژه Slightly در جمله های نمونه

1. slightly sick
کمی بیمار

2. her skin was slightly abraded
پوستش کمی خراشیدگی پیدا کرد.

3. the patient's pulse rate is elevated slightly
نبض مریض کمی بالا (یا تند) است.

4. I was slightly tanned by the sun.
[ترجمه شیدا] من توسط خورشید کمی افتاب سوخته شدم
|
[ترجمه ترگمان]آفتاب اندکی آفتاب‌سوخته شده بود
[ترجمه گوگل]من کمی خورشید بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He swayed slightly, as if about to fall.
[ترجمه ترگمان]کمی تلوتلو خورد، انگار می‌خواست به زمین بیفتد
[ترجمه گوگل]او کمی گول زد، انگار که سقوط کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The trouser legs are slightly tapered.
[ترجمه ترگمان]پاچه شلوارم کمی باریک شده
[ترجمه گوگل]پایه های شلوار کمی ...

مترادف Slightly

اندکی (قید)
some , awhile , slightly
کمی (قید)
slightly
قدری (قید)
some , little , something , slightly , somewhat

معنی عبارات مرتبط با Slightly به فارسی

خیلی ارام گریه کردن

معنی Slightly در دیکشنری تخصصی

slightly
[فوتبال] کمی-اندک
[ریاضیات] تغیر اندک، کمی
[نفت] میدان کم شیب
[عمران و معماری] نهر با پیچ ملایم

معنی کلمه Slightly به انگلیسی

slightly
• somewhat, partly; delicately, slimly

Slightly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

-snz
مترادف : a bit
a.r
to a small degree or extent; somewhat
King of Eglish
کم ،اندک
آرین تیمورخانی
کمی .اندکی .به قدری
Fatima
کمی


A little : l'm slightly older than her
مهدی صباغ
جزئی
مقدار کمی
اندکی
نه چندان زیاد
محدثه فرومدی
به طور خفیف، به صورت ناچیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی slightly
کلمه : slightly
املای فارسی : سلیقتلی
اشتباه تایپی : سمهلافمغ
عکس slightly : در گوگل

آیا معنی Slightly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )