برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1292 100 1

Smart

/ˈsmɑːrt/ /smɑːt/

معنی: فعال، زیرک، زرنگ، چالاک، با هوش، شیک، ناتو، جلوه گر، تیر کشیدن، سوزش کردن
معانی دیگر: (درد) تیرکشیدن، درد کردن، درد کشیدن (یا تحمل کردن)، درد آوردن، سوزش داشتن، (از پشیمانی یا آزردگی و غیره) خودخوری کردن، به خود پیچیدن، جز زدن، رنج دادن یا بردن، تیر کشی، (خودمانی) زرنگی، زیرکی، تند، پرحرارت، پراشتیاق، زبل، خوش لباس، خوش نما، مد روز، تر و تمیز، تمیز و مرتب، (عامیانه) گستاخ، حاضر جواب، مرد رند، (محلی) زیاد، شدید، فراوان، با زیرکی، با ذکاوت، هوشمندانه، زیرکانه، دردناک، (کامپیوتر) هوشمند، تیر کشیدن ازدرد

بررسی کلمه Smart

صفت ( adjective )
حالات: smarter, smartest
(1) تعریف: quick-witted; intelligent.
مترادف: apt, bright, clever, intelligent, quick-witted, sharp, sharp-witted
متضاد: dull, dumb, stupid
مشابه: alert, brainy, brilliant, ingenious, knowing, sagacious, sage, sapient, wise

(2) تعریف: sharp in business or other dealings; shrewd.
مترادف: astute, canny, cunning, sharp, shrewd
متضاد: naive
مشابه: artful, crafty, foxy, savvy, subtle

(3) تعریف: attractive or fashionable, esp. in dress; chic.
مترادف: chic, fashionable, modish, snappy, stylish, swank
متضاد: dowdy, unfashionable
مشابه: attractive, classy, dapper, elegant, jaunty, natty, nifty, rakish, soign�, spruce, swell

- a smart outfit
[ترجمه ترگمان] یه لباس شیک بپوشی
[ترجمه گوگل] یک لباس هوشمند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: impertinent or disrespectful.
مترادف: disrespectful, impertinent, impudent, rude
متضاد: polite, respectful
مشابه: sassy, wise

- smart talk
[ترجمه ترگمان] با عقل جور در میان …
[ترجمه گوگل] بحث هوشمندانه ...

واژه Smart در جمله های نمونه

1. smart politics
سیاست هوشمندانه

2. smart off
(امریکا - خودمانی) گستاخی کردن،حاضر جوابی کردن،مرد رندی کردن

3. a smart car
یک اتومبیل شیک

4. a smart move
عملی زیرکانه

5. a smart slap
سیلی درد آور

6. a right smart rain
یک باران درست و حسابی

7. a slight smart in abbas' left eye
درد خفیفی در چشم چپ عباس

8. don't be smart with me!
مرد رندی را بگذار کنار!

9. he is smart but his brother is a bit slow
او باهوش است ولی برادرش کمی کند ذهن است.

10. as he is smart and hard-working, he is going to make it big
چون باهوش و پرکار است کارش خواهد گرفت.

11. he was wearing smart clothes
لباس شیکی پوشیده بود.

12. this liniment will smart a bit
این مرهم قدری سوزش خواهد داشت.

13. to play it smart
با زرنگی عمل کردن

14. walking at a smart pace
با گام‌های تند راه رف ...

مترادف Smart

فعال (صفت)
smart , acting , active , energetic , strenuous , cracking , peppy , snappy , spirited , go-ahead , hot-shot , pushful , spiriting
زیرک (صفت)
brilliant , clever , sharp , nifty , parlous , smart , acute , keen , alert , shrewd , nimble , cunning , adroit , agile , versatile , insinuating , astute , designing , sagacious , subtile , subtle , knowledgeable , gash , perspicacious , canny , wily , resourceful , elusive
زرنگ (صفت)
bright , apt , clever , smart , shrewd , nimble , dexterous , adroit , deft , habile , agile , brisk , spry , vivacious , shifty , pawky , jaunty , dapper , supersubtle
چالاک (صفت)
nifty , handy , smart , nimble , dexterous , adroit , deft , dextrous , mercurial , peppy , brisk , spry , nippy , pawky , sprightly , natty , frisky , prompt , lissom , lissome , lithesome
با هوش (صفت)
apprehensive , bright , clever , understanding , smart , keen , shrewd , spry , intelligent , ingenious , spiffy , knowing , sagacious , knowledgeable , precocious , swish
شیک (صفت)
smart , suave , scrumptious , snappy , trig , swell , swagger , chic , stylish , fashionable , finicky , dapper , dinky , finical , modish
ناتو (صفت)
smart , sly
جلوه گر (صفت)
smart
تیر کشیدن (فعل)
ache , pain , hurt , prickle , twinge , smart
سوزش کردن (فعل)
prickle , smart , burn , inflame

معنی عبارات مرتبط با Smart به فارسی

ادم جلف، ژیگوله
(امریکا - عامیانه) آدم خرمردرند، آدم پر مدعا، خالی بند
(بمب یا موشک که به کمک ابزار الکترونیکی هدف خود را پیدا می کند و نیازی به نشانه گیری ندارد) بمب هدفیاب، بمب هوشمند
(امریکا - عامیانه - کارت شناسایی دارای چیپ حافظه) کارت هوشمند
پول آدم های زرنگ و وارد به کار، پاداش زیان، خسارت، غرامت، پولی که دولت بسربازان وملوانان زخمی ومصدوم میدهد
(امریکا - خودمانی) گستاخی کردن، حاضر جوابی کردن، مرد رندی کردن
(عامیانه) آدم های پولدار و شیک، از ما بهترون، انجمن شیک پوشان، شیک پوش، از ما بهتران
زرنجبیل سگ، فلفل ابی
رجوع شود به: streetwise

معنی Smart در دیکشنری تخصصی

smart
[کامپیوتر] هوشمند
[برق و الکترونیک] هوشمند
[برق و الکترونیک] بمب هوشمند واژه عامیانه ای برای مهمات هدایت شونده دقیق .
[کامپیوتر] کارت هوشمند - کارت هوشمند- نوعی کارت قابل حمل شامل و یک ریزپردازنده و حافظه. کارتهای هوشمند را می توان برای سیستمهای الکترونیکی پرداخت به کار برد.
[کامپیوتر] ماشین هوشیار
[کامپیوتر] ماشینهای هوشمند
[حقوق] خسارت عبرت آموز، خسارت تنبیهی
[کامپیوتر] پایانه هوشمند ؛ ترمینال هوشمند

معنی کلمه Smart به انگلیسی

smart
• sharp stinging pain
• cause a sharp stinging pain; hurt, feel a sharp stinging pain; feel distress or humiliation
• intelligent; clever; impertinent; shrewd; energetic, lively; fashionable, stylish
• a smart person is pleasantly neat and clean in appearance.
• smart also means clever; used in american english.
• a smart place or event is connected with wealthy and fashionable people.
• a smart movement or action is sharp and quick; a literary use.
• if a part of your body or a wound smarts, you feel a sharp stinging pain in it.
• if you are smarting from criticism or unkind remarks, you are feeling upset about it.
smart aleck
• (slang) wise guy, fool, one who thinks he knows everything, smartass
smart ass
• (slang) person who displays his intelligence in a smug manner; person who points out other people's mistakes
smart blow
• strong strike, forceful hit
smart bomb
• guided missile
smart card
• magnetic card containing a mini-processor and memory (performs various computerized actions such as: credit card, electronic wallet, etc.)
smart drink
• drink that contains certain nutritive elements that are reputed to positively enhance brain functions
smart few
• very many (slang)
smart money
• financial shrewdness
smart mouth
• big mouth, wise guy, wisecracker
smart move
• right decision, smart move
smart partnership
• intelligent partnership, wise association
...

Smart را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

💮fati💮
شیک،باهوش
Ayda
درمورد صفات انسانی شیک یا باهوش ودر مورد
موارد دیگر درد داشتن نیز معنی می دهد.
Nima
هوشمند _ زیرک
علیرضا
هوشمند
amir
باهوش
❤Bahar❤
زیرک، باهوش
R.B
این کلمه در دیکشنری به دو معنا تقسیم شده که یکیش زرنگ و باهوشه و دیگری هم تر و تمیز و مرتب هستش.
armin
شیک پوش ، باهوش بودن
محسن❤️رضوي❤️ستاره
هوشمند man of sense
. he is a reactionary in the literal sense of the word
او یک مرتجع تمام و کمال است.
او واژگانی در معنای ادبی کلمه است
او یک رضایت کامل و کمال است.
Hossen
رادیو و گستاخ
حسن
هوشمند
Sama
باهوش و هوشمند
Mryam
smart =باهوش
on smart = احمق
GHAZAL
هوش قوی
Smart
معانی مختلف داره؛
باهوش/زیرک
شیک/شیکپوش
...😎
Mohammad
شیک پوش
hnw
زیرک\باهوش
مهسا
شیک پوش.هوشمند یا زیرک
مهلا
زرنگ ، فعال، چالاک
MOHAMMAD
باهوش / شیک

بچه کجایی؟ آلمان!!؟
tinabailari
هوشمند
I need a smartphone which allows me to check my email and use facebook 👩🏻‍💻👩🏻‍💻
من یک گوشی هوشمند نیاز دارم که بتوانم با آن ایمیل هایم را چک کنم و از فیس بوک اصتفاده کنم
Erfan
زیرک، زرنگ ،باهوش
مهدیس😍
باهوش شیک زیرک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی smart
کلمه : smart
املای فارسی : اسمارت
اشتباه تایپی : سئشقف
عکس smart : در گوگل

آیا معنی Smart مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )