برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1294 100 1

Soul

/soʊl/ /səʊl/

معنی: ضمیر
معانی دیگر: روح (در برابر: جسم یا بدن body)، روان، جان، (مجازی) روح، تحرک، شوق و ذوق، حرارت، مظهر، تجسم، بخش اصلی، اصل، رهبر، سردسته، رکن اصلی، شخص، آدم، فرد، نفر، طینت، نهاد، وجود، طبیعت، (آمریکا) وابسته به سیاهپوستان، رجوع شود به: soul music، زمان ماضی واسم مفعول فعل seek

بررسی کلمه Soul

اسم ( noun )
(1) تعریف: the spiritual dimension of human beings, regarded by some religions as immortal, and viewed as distinct from the physical body.
مترادف: mind, psyche, spirit
متضاد: body
مشابه: anima, feeling, intellect, interior, self

(2) تعریف: the part of one's being that is regarded as surviving death.
مترادف: spirit
مشابه: ghost

(3) تعریف: the central or vital part of something; essence.
مترادف: essence, kernel, quintessence, substance
مشابه: basis, being, blood, flavor, heart, keynote, life, marrow, nucleus, pith, spirit

- She is the soul of the organization.
[ترجمه ترگمان] او روح سازمان است
[ترجمه گوگل] او روح سازمان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: a nearly perfect embodiment.
مترادف: quintessence
مشابه: embodiment, incarnation, spirit

- He is the soul of forgiveness.
[ترجمه ترگمان] اون روح بخشش - ه
[ترجمه گوگل] او روح بخشش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Soul در جمله های نمونه

1. his soul is now in heaven
اکنون روح او در بهشت است.

2. his soul mounted to heaven
روحش به آسمان صعود کرد.

3. the soul may be considered an emanation of divinity lodged in man
می توان پنداشت که روح تجلی خداوند در بشر است.

4. the soul of rebellion
عامل اصلی شورش

5. a lost soul
روح دچار ضلالت

6. a ransomed soul
روح از گناه رهانیده

7. hamlet's prophetic soul
روح آینده‌نگر هملت

8. that poor soul has lost everything
آن بیچاره همه چیزش را از دست داده است.

9. the mortal soul shall be eternized
روح فانی جاودانه خواهد شد.

10. bare one's soul
راز دل خود را گفتن،صمیمانه درد دل کردن

11. bless my soul
اظهاری که بیشتر نشان شگفتی است

12. heart and soul
از دل و جان،با تمام نیرو

13. upon my soul
به روحم (سوگند می‌خورم)

14. brevity is the soul of wit
ایجاز روح قریحه است. ...

مترادف Soul

ضمیر (اسم)
heart , ego , mind , conscience , pronoun , soul

معنی عبارات مرتبط با Soul به فارسی

روح وجسم
سیاهپوست
(عامیانه) خوراک های متداول در ایالت جنوبی آمریکا (به ویژه در میان سیاهپوستان)
رجوع شود به: french kiss
(عامیانه) یار جانی، یار صمیمی، دوست جون جونی، یارغار، محبوب، معشوق، دلبر
(آمریکا - عامیانه) موسیقی مذهبی سیاهپوستان، سول
بررسی وجدان و افکار درونی خود، بررسی انگیزه ها و احساسات خود، خودکاوی، بررسی دقیق احساسات وانگیزه های خود
راز دل خود را گفتن، صمیمانه درد دل کردن
اظهاری که بیشتر نشان شگفتی است
روانش اسوده باد، خدااو را بیامرزد یا بیامرزاد
از دل و جان، با تمام نیرو، بادل وجان، باهمه تو
جانم، عزیزم
به روحم (سوگند می خورم)
بجان ودل

معنی کلمه Soul به انگلیسی

soul
• spiritual part of a human being that is separate from the physical body; spirit; essence, core; personification; human being; emotion; personification; soul music
• a person's soul is the spiritual part of them which is believed to continue existing after their body is dead.
• your soul is also your mind, character, thoughts, and feelings.
• the soul of a nation or a political movement is the special quality that it has that represents its basic character.
• a person can be referred to as a particular kind of soul; an old-fashioned use.
• you use soul in negative statements to mean nobody at all.
• see also soul music.
soul destroying
• soul-destroying activities are boring and depressing.
soul food
• things that a person needs in order to fulfill his spiritual needs
soul kiss
• engage in a french kiss, kiss with open-mouth involving tongue contact
soul mate
• person with whom one shares deep affection and understanding
soul music
• strongly expressive and emotional form of music that developed from black american gospel singing and is similar to rhythm and blues
• soul music or soul is a type of pop music performed mainly by black american musicians. it developed from gospel and blues music and often expresses deep emotions.
soul searching
• soul-searching is long and careful examination of your thoughts and feelings, especially when you are trying to make a difficult moral decision.
blessed be his soul
• may he rest in peace, may his soul be hallowed (traditionally said at a funeral or when mentioning the name of a deceased person)
body and ...

Soul را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
What is near ، Your heart to my soul
kiarash.kaveh
روح - جان
لیلی موسوی
سِرِشت اصلی،ماهیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی soul
کلمه : soul
املای فارسی : سول
اشتباه تایپی : سخعم
عکس soul : در گوگل

آیا معنی Soul مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )