برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1176 100 1

Spur of the moment

معنی کلمه Spur of the moment به انگلیسی

spur of the moment
• a spur-of-the-moment action or decision is sudden and has not been planned.
on the spur of the moment
• impulsively, without advance planning

Spur of the moment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا کوهی ور
ناگهانی
بدون برنامه ریزی قبلی
Shirin
تصمیم یا کاری فوری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Spur of the moment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )