برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1356 100 1

Stubby

/ˈstəbi/ /ˈstʌbi/

معنی: ریشه دار، زبر، پر از کنده درخت، سیخ سیخ
معانی دیگر: زبر و کوتاه، نخراشیده نتراشیده، پوشیده از کنده و تنه ی درخت، پوشیده از کاه بن، سی  سی

بررسی کلمه Stubby

صفت ( adjective )
حالات: stubbier, stubbiest
(1) تعریف: short and thick; stocky.
متضاد: gracile, slender, thin, willowy
مشابه: chunky

(2) تعریف: short and dense like stubble.

واژه Stubby در جمله های نمونه

1. stubby beard
ریش زبر و کوتاه

2. He pointed a stubby finger at a wooden chair opposite him.
[ترجمه ترگمان]او انگشتش را به یک صندلی چوبی که روبرویش بود نشان داد
[ترجمه گوگل]او انگشتی را به سمت صندلی چوبی مقابلش اشاره کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He had rather unattractive stubby fingers.
[ترجمه ترگمان]او انگشت‌های کوتاه و unattractive داشت
[ترجمه گوگل]او انگشتان دست و پا زدن غیراخلاقی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. To McDonough, a stubby 280-pounder, the charm of elective office was not mucking about with papers and figures.
[ترجمه ترگمان]برای مک McDonough، همبرگر stubby ۲۸۰، جذابیت اداره انتخاباتی در مورد مقالات و ارقام منتشر نشده است
[ترجمه گوگل]به McDonough، یک قاتل 280 پوندر، جذابیت دفتر انتخاباتی در مورد مقالات و ارقام مربوط نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They sat on stubby pillars at the bottom of a short flight of steps leading to the parade square.
[ ...

مترادف Stubby

ریشه دار (صفت)
barbate , ciliate , stubby , ciliated , rooty , filose , fimbriate
زبر (صفت)
rough , coarse , prickly , stark , stubby , bristly , scaly , ragged , russet , shaggy , coarse-grained , scabrous , stubbly
پر از کنده درخت (صفت)
stubby , stumpy
سیخ سیخ (صفت)
stubby

معنی کلمه Stubby به انگلیسی

stubby
• short and broad, squat, thick
• a stubby object is short and thick.

Stubby را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
کلفت و کوتاه، خپل و پهن، ضخیم و کوتاه، نخراشیده نتراشیده، Stubby fingers انگشتان کوتاه و کلفت.
فاطمه
Stubby nose : بینی گوشتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stubby
کلمه : stubby
املای فارسی : ستوببی
اشتباه تایپی : سفعذذغ
عکس stubby : در گوگل

آیا معنی Stubby مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )