برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Sustainably

Sustainably را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
قید)
بصورت مداوم و پایدار، به صورت بهینه، به شکلی تجدید پذیر، بصورت بوم پایدار!
Sustainably managed
بصورت پایدار و مداوم مدیریت شده!
بصورت زیست پایدار مدیریت شده!
The wood comes from sustainably managed forests
آن چوب از جنگل هایی که بصورت بوم پایدار مدیریت شده اند، می آید!
A sustainably profitable business
یک تجارت بصورت مداوم سودآور!
یک تجارت مدام سودآور!
رضارضائی
به طور پایدار
فیروزآبادی
پیوسته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Sustainably مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )