برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1274 100 1

Swimming trunks

واژه Swimming trunks در جمله های نمونه

1. Take your swimming trunks with you - they might come in handy .
[ترجمه ترگمان]swimming رو با خودت ببر - ممکنه بدرد بخوره
[ترجمه گوگل]تنازع خود را با خود ببرید - آنها ممکن است مفید باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I need a new pair of swimming trunks.
[ترجمه ترگمان]من به یک جفت چمدان تازه احتیاج دارم
[ترجمه گوگل]من نیاز به یک جفت تنه تنه جدید دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Cor! Did you see him in the blue swimming trunks?
[ترجمه ترگمان]ای بابا او را در صندوق عقب کشتی دیدی؟
[ترجمه گوگل]کور! آیا او را در تنه های آبی دیده اید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There were racks and racks of snazzy swimming trunks.
[ترجمه ترگمان]قفسه‌ها و قفسه swimming جالب توجهی وجود داشت
[ترجمه گوگل]قفسه ها و قفسه هایی از تنه های تنفسی وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Swimming trunks به انگلیسی

swimming trunks
• swim suit worn by men, shorts worn for swimming
• swimming trunks are shorts that a man wears when he goes swimming.

Swimming trunks را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دیبا
شورت شنا
علی
مایور
ارشیا
مایو
مهدی صباغ
مایوی شنای مردانه

Bathing suit=>مایوی شنای زنانه-لباس شنای زنانه
مهدی
شورت مایو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Swimming trunks مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )