برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1315 100 1

sacrosanct

/ˈsækroʊsæŋkt/ /ˈsækrəʊsæŋkt/

معنی: مقدس، قربانی کننده، قدوس
معانی دیگر: بسیار مقدس، قدوسی، منزه

بررسی کلمه sacrosanct

صفت ( adjective )
مشتقات: sacrosanctity (n.), sacrosanctness (n.)
(1) تعریف: regarded as dedicated to holy use or as so sacred as to be immune to desecration; inviolable; consecrated.
مشابه: hallowed, sacred

- The tomb was considered sacrosanct.
[ترجمه ترگمان] مقبره مقدس شمرده می‌شد
[ترجمه گوگل] آرامگاه مقدس در نظر گرفته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: so important or revered as to be beyond any alteration or criticism.

- Their yearly Super Bowl ritual is sacrosanct, so there is no use suggesting doing anything different.
[ترجمه ترگمان] مراسم سالانه سوپر بول آن‌ها مقدس است، بنابراین هیچ فایده‌ای برای انجام هیچ کار دیگری وجود ندارد
[ترجمه گوگل] مراسم سالانه Super Bowl آنها مقدس است، بنابراین هیچ استفاده ای وجود ندارد که انجام کاری متفاوت باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه sacrosanct در جمله های نمونه

1. Freedom of the press is sacrosanct.
[ترجمه ترگمان]آزادی مطبوعات مقدس است
[ترجمه گوگل]آزادی مطبوعات مقدس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Weekends are sacrosanct in our family.
[ترجمه ترگمان]آخر هفته‌ها در خانواده ما مقدس هستن
[ترجمه گوگل]آخر هفته ها در خانواده ما مقدس هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You can't cut spending on defence that's sacrosanct!
[ترجمه ترگمان]تو نمی‌توانی در دفاع از قلمروی مقدس دفاع کنی!
[ترجمه گوگل]شما نمی توانید هزینه های دفاع را کاهش دهید که مقدس است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In India, the cow is a sacrosanct animal.
[ترجمه ترگمان]در هند، گاو یک حیوان مقدس است
[ترجمه گوگل]در هند گاو یک حیوان مقدس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I dig myself into my sa ...

مترادف sacrosanct

مقدس (صفت)
virtuous , holy , saint , innocent , sacred , numinous , pious , venerable , sacrosanct
قربانی کننده (صفت)
sacrosanct
قدوس (صفت)
sacrosanct

معنی کلمه sacrosanct به انگلیسی

sacrosanct
• extremely holy, consecrated, inviolable; considered or treated as holy
• something that is sacrosanct is considered to be so important or special that it must not be criticized or changed.

sacrosanct را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
تغییر ناپذیر
Inviolable
مقدس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sacrosanct
کلمه : sacrosanct
املای فارسی : سکرسنکت
اشتباه تایپی : سشزقخسشدزف
عکس sacrosanct : در گوگل

آیا معنی sacrosanct مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )