برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1284 100 1

sadly

/ˈsæd.li/ /ˈsædli/

1- به طور غم انگیز، با غم 2- متاسفانه، به طور تاسف آور، غمگینانه، محزونانه، بسیار بد، سخت

بررسی کلمه sadly

قید ( adverb )
(1) تعریف: in a manner that exhibits or expresses sadness.
مترادف: mournfully, sorrowfully
متضاد: cheerfully, gaily, happily, joyfully

- She spoke sadly of the loss of her husband.
[ترجمه ترگمان] با اندوه از دست دادن شوهرش حرف می‌زد
[ترجمه گوگل] او متاسفانه از دست دادن شوهرش صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: unfortunately.
مترادف: unfortunately

- Sadly, he did not live to see his son's astounding success.
[ترجمه ترگمان] متاسفانه او زنده نبود تا شاهد موفقیت شگفت‌انگیز پسرش باشد
[ترجمه گوگل] متاسفانه، او موفق به دیدن موفقیت آمیز پسرش نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه sadly در جمله های نمونه

1. sadly
1- به طور غم‌انگیز،با غم 2- متاسفانه،به طور تاسف‌آور

2. they are sadly mistaken
به طرز تاسف‌آوری در اشتباهند.

3. on its turret we saw a ringdove sitting / sadly saying cuckoo? cuckoo?
(خیام) دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای / بنشسته و می‌گفت که کوکو؟ کوکو؟

4. Sadly, the text is marred by careless errors.
[ترجمه ترگمان]متاسفانه، متن با خطاهای سرسری خراب شده‌است
[ترجمه گوگل]متاسفانه متن از خطاهای ناخواسته رنج می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Sadly, my feelings for him were not reciprocated.
[ترجمه ترگمان]متاسفانه، احساسات من نسبت به اون جبران نشده
[ترجمه گوگل]متاسفانه، احساسات من برای او متقابل نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. England's defeat in the third test match was sadly predictable.
[ترجمه ترگمان]شکست انگلستان در مسابقه تست سوم بسیار قابل‌پیش‌بینی بود
[ترجمه گوگل]شکست انگلستان در مسابقه آزمون سوم متاسفانه قابل پیش بینی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با sadly به فارسی

سیاه پوش، جامه غم پوشیده

معنی کلمه sadly به انگلیسی

sadly
• unhappily, despondently, morosely; regretfully, unfortunately

sadly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضایی
با ابراز تاسف، با عرض تاسف
a.r
in an unfortunate way
with sadness
ارشیا
تاسف آور
خشم شب
به طور غم انگیز
امیر حسین محظوظی
غم گین کننده.تاسف بار . ناراحت کننده .
در زبان ترکی:ناراحات إلیین شی
ممد
بطور غم انگیزی
Asra
به طور غم انگیزی
بهرام
شوربختانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sadly
کلمه : sadly
املای فارسی : سدلی
اشتباه تایپی : سشیمغ
عکس sadly : در گوگل

آیا معنی sadly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )