برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1340 100 1

scientific method

/ˌsaɪənˈtɪfɪkˈmeθəd/ /ˌsaɪənˈtɪfɪkˈmeθəd/

روش علمی

واژه scientific method در جمله های نمونه

1. The modern scientific method is usually attributed to Galileo.
[ترجمه ترگمان]روش علمی نوین معمولا به گالیله نسبت داده می‌شود
[ترجمه گوگل]روش علمی مدرن معمولا به گالیله مربوط می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As criticism is the backbone of the scientific method, this accounts for the indentations permanently sunk into my chest.
[ترجمه ترگمان]چون انتقاد ستون فقرات روش علمی است، این حساب‌ها به طور دائم روی سینه من جاری می‌شوند
[ترجمه گوگل]همانطور که انتقاد ستون فقرات روش علمی است، این امر منجر به انحرافات دائمی در سینه من می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There are four essential characteristics of the scientific method:
[ترجمه ترگمان]چهار ویژگی اساسی در روش علمی وجود دارد:
[ترجمه گوگل]چهار ویژگی اساسی از روش علمی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Marxism was not primarily a scientific method designed to uncover the mechanisms of the capitalist economy.
[ترجمه ترگمان]مارکسیسم اصولا یک روش عل ...

معنی scientific method در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه scientific method به انگلیسی

scientific method
• method of performing scientific research

scientific method را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی scientific method
کلمه : scientific method
املای فارسی : ساینتیفیک متد
اشتباه تایپی : سزهثدفهبهز ئثفاخی
عکس scientific method : در گوگل

آیا معنی scientific method مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )