برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1280 100 1

scriptorium

/skrɪpˈtɔːriəm/ /skrɪpˈtɔːriəm/

معنی: دفترخانه، اطاق کتابت، دستخطی
معانی دیگر: (به ویژه در دیر راهبان) اتاق کتابت، اتاق قرائت و نگارش

بررسی کلمه scriptorium

اسم ( noun )
حالات: scriptoria, scriptoriums
• : تعریف: a room, esp. in a monastery, in which manuscripts are written or copied.

واژه scriptorium در جمله های نمونه

1. The scriptorium was poorly lighted; and on wintry days, the cold freely penetrated and benumbed the body of the scribe.
[ترجمه ترگمان]scriptorium روشن بود، و در روزه‌ای سرد زمستان، سرما به درون نفوذ می‌کرد و جسد را کرخ می‌کرد
[ترجمه گوگل]اسکوروبیت ضعیف بود؛ و در روزهای زمستانی، سرد به صورت آزاد نفوذ کرد و بدن کتاب مقدس را خرد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A character that enters the Scriptorium can spend 1 Action Point to read the dusty old books.
[ترجمه ترگمان]شخصیتی که وارد the می‌شود می‌تواند ۱ Point را صرف خواندن کتاب‌های قدیمی قدیمی کند
[ترجمه گوگل]شخصیتی که به Scriptorium وارد می شود، می تواند 1 نقطه عمل را برای خواندن کتاب های قدیمی گرد و غبار صرف کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Collected in the scriptorium, this sawdust comes from the shelf that fell on Philibert.
[ترجمه ترگمان]Collected در the، این خاک‌اره از روی قفسه بیرون آمد که روی Philibert افتاد
[ترجمه گوگل]جمع آوری شده در اسکورپیون، این خاک اره از قفسه ای است که در فیلیبرز افتاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The librarian, Phili ...

مترادف scriptorium

دفترخانه (اسم)
bureau , scriptorium
اطاق کتابت (اسم)
scriptorium
دستخطی (اسم)
scriptorium

معنی کلمه scriptorium به انگلیسی

scriptorium
• writing room (especially in a monastery)

scriptorium را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
کتابت خانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی scriptorium
کلمه : scriptorium
املای فارسی : سکریپتریوم
اشتباه تایپی : سزقهحفخقهعئ
عکس scriptorium : در گوگل

آیا معنی scriptorium مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )