برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1188 100 1

secant

/ˈsiːkænt/ /ˈsiːkənt/

معنی: خط قاطع، قاطع، متقاطع، قطع کننده
معانی دیگر: همبر، (هندسه) خط همبر

بررسی کلمه secant

اسم ( noun )
(1) تعریف: a line or line segment that intersects a curve at two or more points.

(2) تعریف: a line segment connecting any two points on a circle.

(3) تعریف: a trigonometric function, the reciprocal of the cosine, that for an acute angle is equal to the ratio of the hypotenuse to the side adjacent to the given angle in any right triangle that incorporates the angle.
صفت ( adjective )
• : تعریف: intersecting.

- a secant curve
[ترجمه ترگمان] منحنی secant
[ترجمه گوگل] منحنی مخفی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه secant در جمله های نمونه

1. For single operating parameter units, secant method coupled with a unit simulator is used to search feasible operating conditions implementing the quasi-optimal plan.
[ترجمه ترگمان]برای واحدهای عملیاتی واحد عملیاتی، روش secant همراه با یک شبیه‌ساز واحد برای جستجوی شرایط عملیاتی امکان پذیر و اجرای برنامه شبه بهینه استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل]برای واحدهای پارامتر تک عملیاتی، روش مخفی با یک شبیه ساز واحد برای جستجوی شرایط عملیاتی امکان پذیر است که برنامه شبه مطلوب را اجرا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The dynamic secant elastic modulus is introduced to analyze the test data, and the results indicate that the dynamic secant elastic modulus-strain curves of all test models are hyperbolic type.
[ترجمه ترگمان]مدول الاستیک secant دینامیک برای تجزیه و تحلیل داده‌های تست معرفی می‌شود و نتایج نشان می‌دهد که منحنی‌های کشش - مدول الاستیک K - کرنش تمام مدل‌های تست نوع hyperbolic هستند
[ترجمه گوگل]برای تجزیه و تحلیل داده های آزمون، مدول الاستیک پویا پویا معرفی شده است، و نتایج نشان می دهد که منحنی مدول-کششی پویا پویا در همه مدل های آزمون، نوع هذلولی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Static secant modulus of rigidity is determined from the torque-twist curve of torsional test.
[ترجمه ترگمان]مدول الاستیسیته ثابت مقاومت از منحنی پیچ - پیچ در تست پیچشی تعیین می‌شو ...

مترادف secant

خط قاطع (اسم)
sec , secant , transverse section
قاطع (صفت)
decisive , definitive , final , decretive , decretory , categorical , overbearing , categoric , crucial , conclusive , incisive , trenchant , secant , magistral , unanswerable
متقاطع (صفت)
transverse , traverse , crisscross , crossover , intersecting , secant
قطع کننده (صفت)
intermittent , secant , hewn , loppy

معنی secant در دیکشنری تخصصی

[نساجی] قاطع - وتر
[ریاضیات] سکانت، قاطع، قطر ظل، متقاطع، خط وتر، قاطع، خط قاطع، متقاطع
[ریاضیات] شکل قطاع، قطاع
[ریاضیات] تابع سکانت
[ریاضیات] خط متقاطع، قاطع، خط قاطع
[ریاضیات] روش قاطع، روش وتری
[آمار] روش خط قاطع
[پلیمر] مدول کشسانی متقاطع
[زمین شناسی] شمع مماسی ، شمع کوبی مماسی
[ریاضیات] آرک سکانت
[ریاضیات] سکانت هذلولوی
[آمار] سکانت هذلولی

معنی کلمه secant به انگلیسی

secant
• straight line that intersects a curve at two or more points (geometry); ratio of the hypotenuse of a right triangle to the side adjacent to a given angle (trigonometry)

secant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیدرضا معروضی
تابع مثلثاتی
معادل پیشنهادی = وابرسایه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی secant
کلمه : secant
املای فارسی : سکنت
اشتباه تایپی : سثزشدف
عکس secant : در گوگل

آیا معنی secant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )