برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

self existent

/ˈselfegˈzɪstənt/ /selfɪɡˈzɪstənt/

واجب الوجود

بررسی کلمه self existent

صفت ( adjective )
مشتقات: self-existence (n.)
• : تعریف: existing of or by itself, independently of any external cause.
متضاد: derivative

self existent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
قائم به ذات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی self existent
کلمه : self existent
املای فارسی : سلف اخیستنت
اشتباه تایپی : سثمب ثطهسفثدف
عکس self existent : در گوگل

آیا معنی self existent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )