انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 950 100 1

selfish

تلفظ selfish
تلفظ selfish به آمریکایی/ˈselˌfɪʃ/ تلفظ selfish به انگلیسی/ˈselfɪʃ/

معنی: خود خواه، خود پرست، خود پسند
معانی دیگر: خودخواهانه، خودپسندانه

بررسی کلمه selfish

صفت ( adjective )
مشتقات: selfishly (adv.), selfishness (n.)
(1) تعریف: overly concerned with oneself and one's own interests, rather than those of others; self-centered.
مترادف: egocentric, egotistic, self-centered
متضاد: altruistic, magnanimous, selfless, unselfish
مشابه: avaricious, egoistic, grasping, greedy, self-indulgent, self-seeking

- She was selfish as a young woman, but having her own children brought maturity and concern for others.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] او به اندازه یک زن جوان خودخواه بود، اما فرزند خود را به بلوغ رسانده بود و به دیگران اهمیت می‌داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] او به عنوان یک زن جوان خودخواه بود، اما داشتن فرزندان خود، بلوغ و نگرانی را برای دیگران به ارمغان آورد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- The selfish relatives fought over the money the woman left when she died.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] بستگان خودخواه وقتی که زن مرد، بر روی پولی که زن از او جدا شده بود، مبارزه کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] خویشاوندان خودخواهانه بیش از پولی که زنان در هنگام مرگ جان خود را از دست دادند، جنگیدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: showing, resulting from, or characterized by this sort of egotistical concern.
مترادف: egotistic, self-centered
متضاد: altruistic, magnanimous, selfless
مشابه: egocentric, egoistic, greedy, self-indulgent, uncharitable, ungenerous

- I admit that it was a selfish desire to go on this trip.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] قبول دارم که این سفر، آرزوی خودخواهانه ای بود که به این سفر بره
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] من اعتراف می کنم که تمایل خودخواهانه برای رفتن به این سفر بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- It was selfish of him to keep all his winnings and not share with his brother.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] این خودخواهی بود که او همه winnings را حفظ کند و با برادرش شریک نشود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] او خودخواه بود تا تمام برندهایش را حفظ کند و با برادرش به اشتراک نگذارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه selfish در جمله های نمونه

1. a selfish act which nothing will excuse
ترجمه عملی خودپسندانه که هیچ چیز آن را توجیه نمی‌کند

2. his intentions were selfish and carnal
ترجمه منظور او خودپسندانه و شهوانی بود.

3. A man is called selfish ,not pursuing his own good ,but neglecting his neighbour's.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک مرد خودخواه خوانده می‌شود، نه به دنبال منافع خودش، بلکه چشم‌پوشی از همسایه خود را نادیده می‌گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مردی خودخواهانه نامیده می شود، نه به دنبال خود خویشتن است، بلکه با بی توجهی همسایه اش
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. She was sly, selfish, and manipulative.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او موذی و خودخواه و manipulative بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او خجالتی، خودخواه و دستکاری بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Her selfish behaviour completely spoiled the evening.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رفتار خودخواهانه او آن شب را کاملا خراب کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رفتار خودخواهانه او شب را به طور کامل خراب کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. People say this is a selfish society, but frankly I've seen too much kindness, self-sacrifice and generosity to believe that.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مردم می‌گویند این یک جامعه خودخواه است، اما رک و راست، من خیلی محبت، فداکاری و جوانمردی دیده‌ام که آن را باور کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مردم می گویند این یک جامعه خودخواهانه است، اما به رغم آن، من خیلی مهربان، خودکفایی و سخاوتمندی را باور کرده ام
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The cause of suffering is selfish desire, whether it is the desire for pleasure, desire for revenge, or simply desire for a long life.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]علت رنج، آرزوی خودخواهانه است، خواه آرزوی لذت، تمایل به انتقام، یا صرفا تمایل به زندگی طولانی باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]علت رنج، تمایل خودخواهانه است، خواه این تمایل به لذت، میل به انتقام، و یا صرفا تمایل به یک زندگی طولانی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Only someone supremely selfish won't lose their self in love.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تنها کسی که بین‌هایت خودخواه است، خود را در عشق از دست نمی‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تنها کسی که خودخواهی می کند عشق خود را از دست نمی دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. You're taking a pretty selfish attitude over this, aren't you?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تو در این مورد خیلی خودخواهانه رفتار می‌کنی، مگه نه؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما نسبت به این نگرش نسبتا خودخواهانه می گیرید، آیا نه؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. I think I've been very selfish. I've been mainly concerned with myself.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فکر می‌کنم خیلی خودخواه بودم من بیشتر نگران خودم بودم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فکر می کنم خیلی خودخواه هستم من عمدتا به خودم مربوط است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. It was basically a selfish act, though no doubt a sophist would argue that it was done for the general good.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این کار اساسا یک اقدام خودخواهانه بود، هر چند بدون شک a استدلال می‌کرد که این کار برای عموم خوب انجام شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این اساسا یک عمل خودخواهانه بود، هرچند بدون شک یک سوفیست استدلال می کند که این کار برای خیر عمومی انجام می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Susan and Deborah share an intensely selfish, egotistic streak.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سوزان و (دبرا)به شدت خودخواه و خودخواه هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سوزان و دبورا به شدت خودخواهانه و خودخواهانه ای از خودباوری هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. They painted him to be indecisive, negative, and selfish.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها او را نقاشی کردند که دودل، منفی و خودخواه باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها او را نقاشی می کنند که بی نظیر، منفی و خودخواهانه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. I call his behaviour mean and selfish.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من طرز رفتار او و خودخواهانه او را می‌خوانم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من رفتار او معنی و خودخواهانه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Your sister is a selfish girl and that goes for you, too.
ترجمه کاربر [ترجمه Haru] خواهر تو یک دختر خودخواه است و این شامل تو هم میشه
|

ترجمه کاربر [ترجمه من] خواهرتو یه دختر خودخواه است و این در مود تو هم صدق میکنه
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خواهرت یک دختر خودخواه است و این برای تو هم صدق می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خواهر شما یک دختر خودخواه است و برای شما هم همینطور است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف selfish

خود خواه (صفت)
egocentric , selfish , egoistic , egotistic , self-loving
خود پرست (صفت)
selfish
خود پسند (صفت)
self-affected , selfish , self-asserting , self-assertive , self-conceited , self-opinionated

معنی کلمه selfish به انگلیسی

selfish
• egocentric, self-centered, concerned only with one's own self
• if you are selfish, you care only about yourself, and do not want to share things with other people.
selfish love
• love for the sake of receiving favors or pleasure

selfish را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی selfish

Mahdieh ١٧:٠٩ - ١٣٩٦/٠٦/٢٣
متکبر
|

parsa ١٩:٠١ - ١٣٩٦/٠٧/١١
از خود راضی
|

Sama ١٤:٣٤ - ١٣٩٦/٠٧/١٨
خودخواه
|

Maryam👩 ٢٢:٤٨ - ١٣٩٦/١٠/١١
خود خواه٬ خود پرست
|

💞Maryam ٢٣:١٣ - ١٣٩٦/١٠/١١
خود خواه ٫خودپسند
|

baran ١٧:٠٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩
خود خواه. از خود راضی
|

سید آرمان زهرایی ١٣:٣٥ - ١٣٩٧/٠٢/٣٠
خصیص
|

Sarina ١٦:٥٦ - ١٣٩٧/٠٣/١٣
مغرور
|

مصعب ٢١:٣٢ - ١٣٩٧/٠٣/١٨
خودخواه
|

Sofia ١٦:٢٠ - ١٣٩٧/٠٤/١١
خود خواه
|

ali ٠٠:٣٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨
مغرور.متکبر
|

Hadis ٠٠:٥٧ - ١٣٩٧/٠٦/٢١
مغرور
متکبر
خودپسند
از خود راضی
|

حسین ١٩:٤٨ - ١٣٩٧/٠٧/٠١
خودپسند,خودشیفته
|

نگار ٢١:٣٩ - ١٣٩٧/٠٧/١٠
خودخواه =کسی که همه چیز را برای خودش میخواهد
|

نفس ١٢:٥٤ - ١٣٩٧/٠٧/٢٥
خود خواه
|

hasti ٢٢:٠٧ - ١٣٩٧/٠٨/٠٣
خودخواه
|

Fatemeh ١٤:٤٦ - ١٣٩٧/١٠/٢٤
خودخواه
|

حسن امامی ١٢:٣٨ - ١٣٩٧/١١/٢٢
خودخواه
How can you be so selfish? چطور میتونی اینقدر خودخواه باشی؟
|

عرفان ١٥:٢٣ - ١٣٩٧/١١/٢٧
عالیه
|

Zahra ١٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٢
خود بینی
|

M�biŋ� ١٦:٥٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٦
A person who like all of things for him
|

Hamraz ٢١:٥٧ - ١٣٩٨/٠٢/٣١
خودخواه
|

خ ١٤:٢٢ - ١٣٩٨/٠٤/٠٣
خودخواه
|

میثم علیزاده ١١:١٥ - ١٣٩٨/٠٤/١٣
خودخواه، خودبین

* با احترام ، این لغت در انگلیسی عموما به همین معنی مورد استفاده قرار میگیرد و برای واژگانی مثل "متکبر" و یا "مغرور" بهتر است از proud یا arrogant استفاده شود.دقت کنیم که ادم خودبین و ادم مغرور همیشه به یک معنا نیستند.
|

پیشنهاد شما درباره معنی selfishنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

مجید > آچمز
رضاخانی > substituted
منصورامامی.کردستان.سقز > تیام
تارا > یامین
نوال > آچمز
امیرحسین خفن زاده > dance on piano keyboard
AFSANE > گنگ
نازنین > god bless you

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

توضیحات دیگر

معنی selfish
کلمه : selfish
املای فارسی : سلفیش
اشتباه تایپی : سثمبهسا
عکس selfish : در گوگل


آیا معنی selfish مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )