برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1277 100 1

sequentially

واژه sequentially در جمله های نمونه

1. It eliminates the need to search the file sequentially.
[ترجمه ترگمان]این کار نیاز به جستجو به شکل پی‌درپی فایل را از بین می‌برد
[ترجمه گوگل]این حذف نیاز به جستجو در فایل پیوسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Words were stored sequentially as their equivalent ASCII code.
[ترجمه ترگمان]کلمات به شکل زنجیره‌ای از کده‌ای معادل اسکی خود ذخیره می‌شدند
[ترجمه گوگل]کلمات به صورت ترتیبی به عنوان کد ASCII معادل آن ذخیره می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Users need not work through the exercises sequentially, but can choose according to immediate need.
[ترجمه ترگمان]کاربران نیازی ندارند که از طریق این تمرین‌ها به طور پی‌درپی کار کنند، اما می‌توانند طبق نیاز فوری انتخاب شوند
[ترجمه گوگل]کاربران نمی توانند از طریق تمرین به طور متوالی کار کنند، اما می توانند بر اساس نیاز فوری انتخاب کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The pages are numbered sequentially.
[ترجمه ترگمان]صفحات به شکل پی‌درپی شماره‌گذاری شده‌اند
[ترجمه ...

معنی کلمه sequentially به انگلیسی

sequentially
• consecutively, successively, serially

sequentially را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
بطور مرتب
محمدرضا فیروزجایی
ترتیبی
پی در پی
زنجیره‌ای
سجاد مصلحی
به طور پی در پی
به طور متوالی
سالار
به طور پیوسته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sequentially مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )