برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1278 100 1

set eyes on

/sɛt aɪz ɑn/ /sɛt aɪz ɒn/

واژه set eyes on در جمله های نمونه

1. From the moment he set eyes on her he knew that he wanted to marry her.
[ترجمه ترگمان]از لحظه‌ای که چشم به روت دوخته بود می‌دانست که می‌خواهد با او ازدواج کند
[ترجمه گوگل]از لحظه ای که او را به چشم دید، می دانست که می خواهد با او ازدواج کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. What was he doing when you last set eyes on him?
[ترجمه ترگمان]آخرین بار که چشمت بهش افتاد چی کار می‌کرد؟
[ترجمه گوگل]وقتی او را دیدید چه اتفاقی افتاد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I hope I never set eyes on this place again!
[ترجمه ترگمان]! امیدوارم دیگه هیچ وقت به این مکان نگاه نکنم
[ترجمه گوگل]من امیدوارم که هرگز دوباره به این مکان توجه نکنم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I hope I never set eyes on him again.
[ترجمه ترگمان] امیدوارم دیگه هیچ وقت چشمم بهش نیفتاده باشه
[ترجمه گوگل]من امیدوارم که هرگز دوباره به او نگاه نکنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه set eyes on به انگلیسی

set eyes on
• notice, see first

set eyes on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین انصاری
تا چشم کسی به چیزی بیفتد
a.r
to see sb or sth for the first time

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی set eyes on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )