برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1353 100 1

shaky

/ˈʃeɪki/ /ˈʃeɪki/

معنی: ضعیف، سست، متزلزل، لرزان، لرزنده
معانی دیگر: غیر قابل اطمینان، مشکوک، غیر مستند، متشنج، لق، شل، نااستوار، مردد، در تردید، دودل، عصبی، آشفته، نگران، لزان

بررسی کلمه shaky

صفت ( adjective )
حالات: shakier, shakiest
مشتقات: shakily (adv.), shakiness (n.)
(1) تعریف: shaking; trembling.
مترادف: fidgety, jittery, jumpy, quavery, shivery, tremulous, unsteady
متضاد: stable, steady
مشابه: rickety, tottering, wavering, wobbly

- Coffee makes him shaky.
[ترجمه ترگمان] قهوه او را به لرزه می‌اندازد
[ترجمه گوگل] قهوه او را تکان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: not steady or dependable; insecure; unreliable.
مترادف: flimsy, insecure, undependable, unreliable, unsound
متضاد: impregnable, solid, sound
مشابه: irresolute, precarious, ramshackle, rickety, tenuous, tottering, unstable, unsteady, wavering, wobbly

- a shaky porch
[ترجمه ترگمان] یک ایوان لرزان،
[ترجمه گوگل] یک حیاط خراطی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- shaky evidence
[ترجمه ترگمان] مدارک shaky
[ترجمه گوگل] شواهد متزلزل
[ترجمه شما] ت ...

واژه shaky در جمله های نمونه

1. shaky evidence
شواهد غیر قابل اطمینان

2. the old man scribbled his signature on the bottom of the page with a shaky hand
پیرمرد با دستان لرزان پای ورقه را به طور ناخوانا امضا کرد.

3. The experience had left him rather shaky.
[ترجمه ترگمان]این تجربه او را به حال خود رها کرده بود
[ترجمه گوگل]تجربه او را وحشت زده کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My legs still felt quite shaky.
[ترجمه ترگمان]هنوز پاهایم می‌لرزید
[ترجمه گوگل]پاهایم هنوز کاملا شکننده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Her voice sounded shaky on the phone.
[ترجمه ترگمان]صدایش لرزان به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل]صدای او بر روی تلفن شنیده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The Labor Department figures underscore the shaky state of the economic recovery.
[ترجمه ترگمان]ارقام اداره کار بر وضعیت متزلزل بهبود اقتصادی ...

مترادف shaky

ضعیف (صفت)
light , lean , anemic , weak , faint , weakly , feeble , flagging , anile , asthenic , slack , atonic , infirm , fragile , pusillanimous , sappy , puny , feeblish , languid , shaky , rickety , languorous , weakish , wonky , powerless
سست (صفت)
doddered , effeminate , flaggy , weak , feeble , torpid , asthenic , loose , frail , flimsy , slack , atonic , slow , insecure , sleazy , floppy , lax , idle , lazy , indolent , slothful , groggy , remiss , washy , wishy-washy , inactive , slumberous , slumbery , feckless , flabby , flaccid , languid , slumbrous , lethargic , shaky , rickety , rattletrap , wonky , supine , tottery
متزلزل (صفت)
unstable , ramshackle , insecure , instable , wavery , shaky , precarious , shaking , palsied , trembling , seismic , tottery
لرزان (صفت)
unstable , shaky , wobbly , unsteady , palsied , vibrant , wonky , quakerish , shivery , trepid , shuddery , tottery , trembly
لرزنده (صفت)
tremulous , shaky , vibratile

معنی کلمه shaky به انگلیسی

shaky
• unstable, wobbly, unsound; trembling, quivery; questionable; unreliable
• if you are shaky, you are shaking or feeling weak because you are frightened, shocked, or ill.
• something that is described as shaky is rather weak or not very good.
shaky in one's principles
• has unstable principles, is not resolute in his beliefs
shaky voice
• quivering voice
his position is shaky
• he is in an unstable position

shaky را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
ضعیف، غیر مستدل، غیرقابل استناد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی shaky
کلمه : shaky
املای فارسی : شکی
اشتباه تایپی : ساشنغ
عکس shaky : در گوگل

آیا معنی shaky مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )