برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1351 100 1

shoot out

بررسی کلمه shoot out

اسم ( noun )
(1) تعریف: a confrontation involving shooting, as between police and criminals; gunfight.

(2) تعریف: a violent or decisive confrontation.

واژه shoot out در جمله های نمونه

1. Shoot out the wastes!
[ترجمه ترگمان]از پسماند عکس بگیرید!
[ترجمه گوگل]ضایعات را بکشید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Any neutrons produced within the palladium will shoot out of the cell into a surrounding water bath.
[ترجمه ترگمان]هر نوترون که درون the تولید می‌شود، از سلول به درون یک حمام آب اطراف شلیک می‌شود
[ترجمه گوگل]هر نوترون تولید شده در پالادیوم از یک سلول به یک حمام آب اطراف شلیک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The hot gases shoot out of the chambers and along the naked, exposed surface.
[ترجمه ترگمان]گازهای داغ از داخل حفره‌ها به بیرون پرتاب می‌شوند و در امتداد سطح لخت و برهنه قرار می‌گیرند
[ترجمه گوگل]گازهای گرم از اتاق ها و در امتداد برهنه، سطح در معرض قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This causes a bubble of ink to shoot out of the nozzle.
[ترجمه ترگمان]این باعث ایجاد حباب جوهر برای عکاسی از نازل می‌شود
[ترجمه گوگل]این باعث می شود حباب جوهر به ساقه از نازل
[ترجمه ...

معنی کلمه shoot out به انگلیسی

shoot out
• throw away, discharge; settle a conflict with the use of a gun
• a shoot-out is a fight in which people shoot at each other with guns.
penalty shoot out
• in football, a penalty shoot-out is a way of deciding the result of a game that has ended in a draw. each team takes penalty kicks until one of them misses and loses the game.

shoot out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
پرتاب کردن، نشانه رفتن، اشاره کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی shoot out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )