برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1289 100 1

shooter

/ˈʃuːtər/ /ˈʃuːtə/

معنی: تیرانداز، تفنگ درکن

واژه shooter در جمله های نمونه

1. if i am saved from this shooter . . .
اگر جستم از دست این تیرزن . . .

2. 'You got a shooter?' he asked.
[ترجمه ترگمان]تو تیرانداز داری؟ پرسید:
[ترجمه گوگل]شما یک تیرانداز دارید؟ او درخواست کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. An eyewitness identified him as the shooter.
[ترجمه ترگمان]یه شاهد عینی اونو به عنوان تیرانداز شناسایی کرده
[ترجمه گوگل]یک شاهد عینی او را به عنوان تیرانداز شناسایی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The headmaster confiscated Tommy's pea - shooter.
[ترجمه ترگمان]مدیر هتل نخود نخود \"تامی\" رو توقیف کرد
[ترجمه گوگل]سرپرست تیرانداز تامی تیرانداز را ضبط کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He's thought to be the best shooter in the league.
[ترجمه ترگمان]اون فکر می‌کرد که بهترین تیرانداز تو لیگ باشه
[ترجمه گوگل]او فکر می کرد بهترین تیرانداز در لیگ است
[ترجمه شما] ...

مترادف shooter

تیرانداز (اسم)
archer , toxophilite , shooter , bowman
تفنگ درکن (اسم)
shooter

معنی عبارات مرتبط با shooter به فارسی

یفک، تفک
(امریکا - عامیانه) تپانچه، تپانچه ی شش تیر، ششلول
عکاس فوری
(امریکا - عامیانه) آدم منصف، درستکار، امین، باشرف، ادم درستگار
(شخص)، گره گشا، کاربراه انداز، کاربرگزار، مشکل گشا

معنی کلمه shooter به انگلیسی

shooter
• person or thing that shoots; person or thing that fires weapons
line shooter
• vaunter, person who is an arrogant boaster, extremely arrogant and loquacious person, braggart, bragger
square shooter
• naive and honest person (slang)

shooter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سيمابويري
تيرانداز
Helian
شلیک‌کن
لیلی موسوی
پرتاب کننده:بازی بسکتبال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی shooter
کلمه : shooter
املای فارسی : شوتر
اشتباه تایپی : ساخخفثق
عکس shooter : در گوگل

آیا معنی shooter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )