برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1317 100 1

shooting gallery

/ˈʃuːtɪŋˈɡæləri/ /ˈʃuːtɪŋˈɡæləri/

(در سیرک ها و بازارهای مکاره و غیره) محل تمرین تیراندازی (معمولا با تفنگ بادی)، میدان تیراندازی تمرینی

بررسی کلمه shooting gallery

اسم ( noun )
• : تعریف: any place designed for target practice, such as a target range.

واژه shooting gallery در جمله های نمونه

1. Police raided a well-known shooting gallery on Thursday night.
[ترجمه ترگمان]پلیس در شب پنجشنبه به یک گالری تیراندازی معروف یورش برد
[ترجمه گوگل]پلیس روز پنج شنبه یک گالری تیراندازی مشهور را هدف قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Both Grouse Shoot and Shooting Gallery provide a single target which must be hit before it goes out of bounds.
[ترجمه ترگمان]هر دو گالری عکس برداری و تیراندازی یک هدف واحد را فراهم می‌کنند که باید قبل از خروج از محدوده مورد هدف قرار گیرد
[ترجمه گوگل]هر دو گلدان شوت و گالری تیراندازی یک هدف واحد را فراهم می کند که باید قبل از اینکه از مرز عبور کند ضربه می زند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Pall Mall Shooting Gallery, now defunct.
[ترجمه ترگمان]* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
[ترجمه گوگل]گالری تیراندازی پال، اکنون از بین رفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. So you'd slip into a shooting gallery to test the dope.
[ترجمه ترگمان]پس تو به یه گالری تیراندا ...

معنی کلمه shooting gallery به انگلیسی

shooting gallery
• shooting range, place where one can go to practice shooting
• a shooting gallery is a place where people use rifles to shoot at targets, especially in order to win prizes, for example at a fair.

shooting gallery را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی shooting gallery
کلمه : shooting gallery
املای فارسی : شوتینگ گالری
اشتباه تایپی : ساخخفهدل لشممثقغ
عکس shooting gallery : در گوگل

آیا معنی shooting gallery مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )