برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1281 100 1

silent

/ˈsaɪlənt/ /ˈsaɪlənt/

معنی: ساکت، ارام، بی صدا، صامت، خاموش، بی حرف، خمش، خموش
معانی دیگر: بی سروصدا، آرام، بی سخن، کم حرف، کم سخن، لال، گنگ، بی زبان، بی توضیح، کم صدا، کم سروصدا، نهفته، مگوی، نگفتنی، غیر ملفوظ، ناملفوظ، ناآوا، آواناپذیر، خوابیده، غیرفعال، تعطیل، بدون نشانه، بی خبر، بی پیش آگاهی، ناگهانی، غافلگیر، (جمع) فیلم های صامت، ناگویا، غیرمتمایل به دادن اطلاعات یا به تبادل نظر

بررسی کلمه silent

صفت ( adjective )
(1) تعریف: making no sound.
مترادف: mute, noiseless, quiet, soundless, still
متضاد: audible, noisy
مشابه: mum, wordless

(2) تعریف: not willing or tending to speak; reticent.
مترادف: close-mouthed, mum, reticent, taciturn, tight-lipped, uncommunicative
متضاد: loquacious, talkative
مشابه: discreet, quiet, reserved, shy, tongue-tied, wordless

(3) تعریف: unable to speak; mute.
مترادف: dumb, mute, speechless
مشابه: inarticulate

(4) تعریف: expressed in ways other than speech.
مترادف: mute, nonverbal, understood, wordless
متضاد: spoken
مشابه: dumb, implicit, tacit, unspoken

- a silent agreement
[ترجمه ترگمان] یک قرارداد ساکت
[ترجمه گوگل] یک توافق خاموش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: of a letter, not pronounced.
مترادف: mute

- the silent "h" in the word "honor"
[ترجمه ترگمان] \"h\" در کلمه \"شرافت\"
[ترجمه گوگل] 'ه' سکوت در کلمه 'افتخار'
[ترجمه شما] ...

واژه silent در جمله های نمونه

1. silent and vocal prayers
دعاهای همراه با سکوت و دعاهای با صدای بلند

2. silent contemplation
تفکر آرام

3. silent desires
امیال نهفته

4. silent secrets
اسرار مگو

5. a silent engine
یک موتور کم صدا

6. a silent heart attack
سکته‌ی قلبی بدون مقدمه

7. a silent movie
یک فیلم صامت

8. a silent night
یک شب بی سروصدا

9. the silent majority
اکثریت خموش

10. a relatively silent man
مردی نسبتا کم حرف

11. a little train of silent men carried the body to the grave
زنجیره‌ی کوچکی از مردان غرق در سکوت،جسد او را به آرامگاه می‌بردند.

12. colon cancer is a silent killer
سرطان روده‌ی بزرگ بی‌خبر انسان را می‌کشد.

13. factories which have been silent for months
کارخانه‌هایی که ماه‌ها است خوابیده است

14. he was modest and silent
او محجوب و بی حرف بود ...

مترادف silent

ساکت (صفت)
calm , acquiescent , quiet , silent , mute , soothed , imperturbable , still , stilly , dormant , noiseless , reticent , serene , soundless , soft-spoken
ارام (صفت)
calm , quiet , silent , imperturbable , moderate , gentle , still , stilly , appeasable , peaceful , placid , tranquil , whist , bland , placable , composed , self-composed , daft , sedate , serene , staid , taciturn , irenic , pacific , peaceable , self-possessed , unruffled , waveless
بی صدا (صفت)
dumb , quiet , silent , mute , atonic , noiseless , whist , consonantal , surd , soundless , voiceless
صامت (صفت)
silent , mute , consonantal , speechless , surd
خاموش (صفت)
off , quiet , silent , still , extinct , whist , tacit , tight-lipped , tight-mouthed , extinguished , wordless , taciturn , uncommunicative , quiescent , soundless , relaxed
بی حرف (صفت)
silent , incommunicable , wordless
خمش (صفت)
silent , mute
خموش (صفت)
quiet , silent , mute

معنی عبارات مرتبط با silent به فارسی

ظرف خاکروبه (ظرف بشقاب مانند و دردار که زیرسیگاری و غیره را در آن خالی می کنند)
اکثریت خاموش
شریک غیر فعال (که در سرمایه گذاری شرکت دارد ولی نه در مدیریت)، شریکی که تهیه سرمایه با اوست، شریک سرمایه رسان

معنی silent در دیکشنری تخصصی

[سینما] بی صدا / صامت - فیلم صامت
[سینما] دهانه صامت - دهانه (فیلم ) صامت / دهانه کامل
[سینما] سینمای صامت
[سینما] فیلم صامت
[سینما] فیلم صامت
[سینما] قاب صامت
[علوم دامی] فحلی پنهان
[سینما] سینمای صامت
[علوم دامی] تخمکریزی پنهان
[حقوق] شریک غیر فعال
[سینما] فیلمبرداری صامت (یا) بدون صدا

معنی کلمه silent به انگلیسی

silent
• film without spoken dialogue, silent motion picture
• noiseless, quiet; reticent, uncommunicative; mute; wordless; having no spoken dialogue (film); making no mention of; not pronounced; not showing signs of its presence (disease)
• someone who is silent is not speaking.
• a silent person does not talk to people very much.
• if you are silent about something, you do not tell people about it.
• a silent action or emotion is one that happens or exists, but is not expressed in words to other people.
• you use silent to say that a place or thing that has previously been active or noisy is no longer lively or no longer noisy; a literary use.
• a silent film has no sound or speech.
• a silent letter in a word is written but not pronounced. for example, the `k' in the word `know' is silent.
silent as the grave
• totally noiseless, having no sound at all
silent butler
• covered dish used to collect crumbs from a table
silent film
• movie that has no words
silent letter
• letter of a word which is written but not pronounced
silent partner
• passive partner, one who is a partner in a business but does not intervene with the decisions that his partner makes concerning business
silent policeman
• blinking traffic light in the middle of the road
silent protest
• quiet protest, reasonable and organized demonstration
silent sentry
• illumination mine
falling silent
• quieting down, becoming quiet or hushed
fell silent
• became mute, qui ...

silent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جهانگرد
1-ساکت،کم حرف
he is a silent boy
2-ساکت،بی صدا(برای خانه،محله...)
what a silent place to live!!!
3-صامت،حرف بی صدا
w is silent in wreck
امید امیدی
مسکوت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی silent
کلمه : silent
املای فارسی : سایلنت
اشتباه تایپی : سهمثدف
عکس silent : در گوگل

آیا معنی silent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )