برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1289 100 1

simile

/ˈsɪməli/ /ˈsɪmɪli/

معنی: تشبیه، استعاره، تشابه، صنعت تشبیه
معانی دیگر: (ادبیات) تشبیه، همسان پنداری، مانست گری، مانست سازی (در انگلیسی با: like یا as به کار می رود - با استعاره یا metaphor فرق دارد - سه نمونه ی simile در زیر داده می شود:)

بررسی کلمه simile

اسم ( noun )
• : تعریف: a figure of speech in which two dissimilar things are likened, often linked by "like" or "as," as in, "March comes in like a lion and goes out like a lamb". (Cf. metaphor.)

- The teacher considered "sparkling eyes like diamonds" to be a worn-out simile.
[ترجمه ترگمان] معلم \"چشمانی درخشان چون الماس\" را به عنوان یک تشبیه فرسوده در نظر گرفت
[ترجمه گوگل] معلم 'چشمان درخشان مانند الماس' را یک شبیه سازی فرسوده می دانست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه simile در جمله های نمونه

1. Her style is rich in simile.
[ترجمه ترگمان]سبک او از این simile غنی است
[ترجمه گوگل]سبک او غرق در شبیه سازی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Metaphor and simile are the most commonly used figures of speech in everyday language.
[ترجمه ترگمان]استعاره و تشبیه رایج‌ترین اشکال گفتاری در زبان روزمره هستند
[ترجمه گوگل]استعاره و شبیه سازی رایجترین جملات سخنرانی در زبان روزمره است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Because of its close connection with metaphor, simile may also be considered here.
[ترجمه ترگمان]به دلیل ارتباط نزدیک آن با استعاره، این تشبیه در اینجا نیز ممکن است در نظر گرفته شود
[ترجمه گوگل]از آنجا که ارتباط نزدیکی با استعاره وجود دارد، تقلید نیز ممکن است در اینجا مورد توجه قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This is the metaphor gone beyond hyperbole into simile.
[ترجمه ترگمان]این تشبیه فراتر از اغراق مبالغه است
[ترجمه گوگل]این استعاره فراتر از حد و مرز است تا تشبیه
[ترجمه شما] ...

مترادف simile

تشبیه (اسم)
comparison , simulation , assimilation , similitude , metaphor , simile
استعاره (اسم)
metaphor , conceit , simile , trope
تشابه (اسم)
likeness , symmetry , resemblance , similarity , homogeny , simile , correspondence , correspondency
صنعت تشبیه (اسم)
simile

معنی عبارات مرتبط با simile به فارسی

یک تشبیه بجایامناسب

معنی کلمه simile به انگلیسی

simile
• instance in which two dissimilar items are compared using the words "like" or "as"
• a simile is an expression which describes one person or thing as being similar to another. for example, the sentences `she runs like a deer' and `he's as white as a sheet' are similes.

simile را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
آرایه تشبیه
فرزاد ک پ
فرق simile وmetaphor :
While both similes and metaphors are used to make comparisons, the difference between similes and metaphors comes down to a word. در حالی که هر دوبرای تشبیه و استعاره مورد استفاده قرار می گیرند، تفاوت بین تقابل ها و استعاره ها به یک کلمه می رسد.

Similes use the words like or as to compare things—“Life is like a box of chocolates.” In contrast, metaphors directly state a comparison—“Love is a battlefield.”
Similes از واژه هایی like یا as برای مقایسه چیزها استفاده می کنند- "زندگی مثل یک جعبه شکلات است."
در مقابل، استعاره ها به طور مستقیم مقایسه ایی دارند: "عشق یک میدان جنگ است".

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی simile
کلمه : simile
املای فارسی : سیمیل
اشتباه تایپی : سهئهمث
عکس simile : در گوگل

آیا معنی simile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )