برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1280 100 1

situation

/ˌsɪt͡ʃuːˈeɪʃn̩/ /ˌsɪt͡ʃʊˈeɪʃn̩/

معنی: جا، وضع، حالت، موقعیت، وضعیت، حال، شغل، موقع
معانی دیگر: ایستار، جایمندی، چگونی، گذارد، بودش، مسئله، دشواری، بحران، وضع بد، کار، محل، جایگاه، مکان، بودگاه، اوضاع، شرایط، اوضاع و احوال، جایگزینی

بررسی کلمه situation

اسم ( noun )
مشتقات: situational (adj.)
(1) تعریف: state of affairs; circumstances.
مترادف: circumstance, footing, position, standing
مشابه: business, condition, pass, picture, thing

- His false testimony put him in a bad situation.
[ترجمه ترگمان] شهادت دروغ او او را در وضع بدی قرار داده بود
[ترجمه گوگل] شهادت دروغ او او را در وضعیت بد قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: place, site, or manner of location.
مترادف: location, placement, position
مشابه: lie, place, site

- The garden has poor situation for drainage.
[ترجمه ترگمان] باغ وضعیت ضعیفی برای زه‌کشی دارد
[ترجمه گوگل] باغ وضعیت ضعیف برای زهکشی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: condition; case.
مترادف: condition, state, status
مشابه: case, place, position

- His situation is grave.
[ترجمه ترگمان] موقعیتش جدی است
[ترجمه گوگل] ...

واژه situation در جمله های نمونه

1. situation wanted ads
آگهی‌های تقاضای کار

2. a situation for which there was no help
وضعیتی که چاره‌ای بر آن متصور نبود

3. a situation of extreme sensitivity
موقیعت دارای حساسیت زیاد

4. grave situation
وضعیت بحرانی

5. my situation between the two mutually hostile brothers was very awkward
وضعیت من در میان آن دو برادری که به هم خصومت می‌ورزیدند بسیار حساس و مشکل بود.

6. the situation demanded immediate attention
وضعیت در خور توجه فوری بود.

7. the situation has turned in his favor
اوضاع به سود او تغییر کرده است.

8. the situation is brightening up
وضع دارد امیدبخش‌تر می‌شود.

9. the situation looked quite hopeless
وضعیت ظاهرا بسیار نومید کننده بود.

10. the situation was desperate and england stood alone against hitler
وضعیت نومید کننده بود و انگلیس تنها در مقابل هیتلر ایستادگی می‌کرد.

11. a clutch situation
موقعیت خطیر

12. a crisis situation
وضع بحرانی

...

مترادف situation

جا (اسم)
house , accommodation , seat , site , stead , case , lodge , place , room , space , situation , receptacle , location , station , berth , socket , sitting , emplacement , houseroom , seating , vacancy , lieu , locality , quarterage
وضع (اسم)
deduction , stand , speed , action , gesture , behavior , demeanor , situation , status , position , disposition , imposition , trim , stick , pose , self , aspect , setup , ordonnance , bearing , poise , station , footing , deportment , lie , mien , posture , phase , situs , stance
حالت (اسم)
speed , case , grain , situation , status , disposition , trim , temper , temperament , pose , condition , self , fettle , state , estate , attitude , mood , expression , posture , predicament , stance , standing
موقعیت (اسم)
post , site , place , spot , situation , status , position , plight , setting , ball game , location , circumstances , station , locality , state of affairs , status quo
وضعیت (اسم)
qualification , case , situation , status , position , condition , estate
حال (اسم)
circumstance , situation , status , pep , condition , self , fettle , health , state , mood
شغل (اسم)
post , office , profession , work , job , situation , position , employ , vocation , occupation , trade , metier
موقع (اسم)
occasion , situation , time , period , moment , opportunity

معنی عبارات مرتبط با situation به فارسی

(به ویژه در تلویزیون) کمدی سریال، کمدی سبک
اخلاقیات نسبی، اخلاقیات موقعیتی
وضع در حال انفجار، شرایط خطرناک
(در اصل: این پرسش که آیا مرغ اول به وجود آمده یا تخم مرغ ؟) اشکال در شناخت علت و معلول

معنی situation در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] موقعیت
[ریاضیات] وضعیت، صورت وضعیت، وضع، مورد، حالت، موقعیت
[آمار] وضع
[عمران و معماری] موقعیت ساختمان - وضع قرار گرفتن بنا
[سینما] موقعیت دراماتیک صحنه
[ریاضیات] وضع بهینه ی پارتو
[عمران و معماری] وضعیت موقت
[ریاضیات] محیط کار، وضعیت کار، موقعیت کار

معنی کلمه situation به انگلیسی

situation
• condition, circumstance; location, place, position; post, job, place of employment
• you use the word situation to refer generally to what is happening at a particular place and time.
• your situation refers to your circumstances and the things that are happening to you.
• the situation of a building or town is its surroundings; a formal use.
• the situations vacant column in a newspaper is a list of jobs that are being advertised.
situation comedy
• a situation comedy is the same as a sitcom.
situation normal all fucked up
• snafu, situation that is in extreme disorder, chaotic situation (slang)
situation room
• room used for organizing events
abject situation
• miserable set of circumstances, wretched situation
accept the situation
• deal with the situation, approve of the way things are, receive the situation willingly
accepted the situation
• made peace with the situation
accepting the situation
• making peace with the situation
awkward situation
• embarrassing situation, situation which makes one feel uncomfortable
current situation
• existing state, present condition
difficult situation
• hard situation, situation that causes difficulty
estimate of the situation
• opinion of what is going on
exploit the situation
• take advantage of the circumstances
grave situation
• serious predica ...

situation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاضله
ماهیت
fateme
وضعیت , موقعیت
tinabailari
موقعیت،وضع و حال
SuperSU
کار مهم
کار
Samane
وضعیت و حالت
دکتر محمدرضا ایوبی صانع
صحنه مثال:situation comediesیعنی صحنه های کمدی
سجاد صالحی
شرایط

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی situation
کلمه : situation
املای فارسی : سیتواتین
اشتباه تایپی : سهفعشفهخد
عکس situation : در گوگل

آیا معنی situation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )