برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1290 100 1

skirt

/ˈskɜːrt/ /skɜːt/

معنی: حومه شهر، دامنه کوه، دامن لباس، دامن، حوالی، پیرامون، دامنه، احاطه کردن، دور زدن، دامن دوختن، دامن دار کردن، حاشیه گذاشتن به، از کنار چیزی رد شدن
معانی دیگر: دامن (جدا یا چسبیده به پیراهن)، (معمولا جمع) کناره، حاشیه، حومه، اطراف، (مانند دامن) دور گرفتن، از کنارچیزی گذشتن، احتراز کردن، پرهیز کردن، اجتناب کردن، شانه خالی کردن، (از پرداختن به کار یا موضوع) خودداری کردن، دامن پالتو یا کت، هر چیز دامن مانند: مثلا بخش آویخته ی رومیزی یا رومبلی، پارچه ی زیر زین، شلیته

بررسی کلمه skirt

اسم ( noun )
(1) تعریف: a woman's or girl's garment that hangs from the waist.

(2) تعریف: the part of a garment such as a dress or jacket that hangs down from the waist.

(3) تعریف: (offensive slang) a woman.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: skirts, skirting, skirted
(1) تعریف: to edge or go around.
مشابه: border, bypass, circumvent, coast, verge

- I skirted the meadow.
[ترجمه ترگمان] از چمن‌زار گذشت
[ترجمه گوگل] من علفزار را برمیدارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to go around rather than through or into.
مشابه: circumvent, rim

- The road skirts the city.
[ترجمه ترگمان] جاده دامن شهر را تنگ می‌کند
[ترجمه گوگل] جاده دامن شهر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to avoid or evade.
مشابه: circumvent
...

واژه skirt در جمله های نمونه

1. ghodsi's skirt trained on the ground
دامن قدسی (به دنبال او) روی زمین کشیده می‌شد.

2. her skirt ballooned in the wind
دامن او در باد پف کرد.

3. her skirt was in ribbons
دامن او پاره پاره بود.

4. the skirt flares at the hem
دامن هرچه پایین‌تر می‌رود گشادتر می‌شود.

5. this skirt is not ample enough
این دامن به اندازه‌ی کافی گشاد نیست.

6. a full skirt
دامن پرچین،دامن کلوش

7. a wraparound skirt
دامن که دور بدن می‌پیچند

8. a wrinkled skirt
دامن چروکیده

9. a jacket and skirt ensemble
یک دست کت و دامن

10. moonlight pierced the skirt of night
(خیام) مهتاب به نور دامن شب بشکافت

11. the bride's white skirt was trailing on the ground
دامن سفید عروس روی زمین کشیده می‌شد.

12. the long white skirt of lake urumieh
کناره‌ی طولانی و سفید دریاچه‌ی ارومیه

13. what a darling skirt you have on!
چه دامن خوشگلی پوشیده‌ای‌!

...

مترادف skirt

حومه شهر (اسم)
skirt , countryside , suburb , suburbia , exurbia
دامنه کوه (اسم)
hillside , skirt
دامن لباس (اسم)
skirt , lap
دامن (اسم)
skirt , lappet
حوالی (اسم)
skirt , outskirt
پیرامون (اسم)
perimeter , circumference , ambit , periphery , environs , skirt , apis , outline
دامنه (اسم)
amplitude , foot , domain , hillside , skirt , sidehill , brae
احاطه کردن (فعل)
envelop , circle , ring , sphere , skirt , beset , hoop , orb , hedge , encircle , beleaguer , hem , corral , encompass , girdle , environ , pale , cincture , circuit , clip , whelm , ensphere , impale , insphere , laager
دور زدن (فعل)
twinge , round , circle , skirt , environ , orbit , revolve , recur , compass , perambulate , wamble , send round
دامن دوختن (فعل)
skirt
دامن دار کردن (فعل)
skirt
حاشیه گذاشتن به (فعل)
skirt
از کنار چیزی رد شدن (فعل)
skirt

معنی عبارات مرتبط با skirt به فارسی

شلوار گشادزنانه
دامن تنگ زنانه (به ویژه آنکه بین 1910 و 1914 مد بود)
(مد قرن هیجدهم) دامن پف کرده

معنی skirt در دیکشنری تخصصی

[نساجی] دامن زنانه - لبه دامن - لبه کت
[نفت] قاعده
[نفت] دیواره استحفاظی پایه ها

معنی کلمه skirt به انگلیسی

skirt
• woman's garment which hangs down from the waist; section of a piece of clothing that hangs down from the waist; periphery, outlying area; rim, border, edge; (slang) woman, girl (derogatory)
• go around, bypass, circumvent; border; travel around the outer edge; avoid, dodge, evade
• a skirt is a piece of clothing worn by women and girls. it fastens at the waist and hangs down around the legs.
• something that skirts an area is situated around the edge of it.
• if you skirt something, or skirt round it, you go around the edge of it.
• if you skirt a problem or question, you avoid dealing with it, usually because it is difficult or controversial.
• see also skirting.
skirt of the mantle
• wing of a jacket, section of a jacket under the arm
a bit of skirt
• (derogatory slang) male expression for females viewed sexually
bed skirt
• ornamental covering placed under a mattress and hanging down to the floor
divided skirt
• culottes, women's knee-length shorts that look like a skirt
hobble skirt
• long skirt and extremely narrow at the ankles that was popular between 1910 and 1914
hoop skirt
• petticoat that has a rigid hoop in it and causes a skirt to fall in a bell-like shape
mini skirt
• a mini-skirt is a very short skirt. mini-skirts first became popular in the late 1960s.
narrow skirt
• skirt that is not wide, tight-fitting skirt
poodle skirt
• long full skirt with a large applique of a poodle (popular during the 1950s)
wide skirt
...

skirt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sashli
طفره رفتن(اجتناب از صحبت در مورد یک موضوع یا مشکل مهم)
الیسا
دامن طرف دار های من خواهش می کنم علامت سبز را بزنید
احمد
دامن
Amir Mahdi Amiri
دامن بلند یا دامن بالت‌ یا همان کوتاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی skirt
کلمه : skirt
املای فارسی : سکیرت
اشتباه تایپی : سنهقف
عکس skirt : در گوگل

آیا معنی skirt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )